ОП Ид.No
1203
Обект на поръчката
07.05.2019 09:50:55
Услуга
Предмет на поръчката
07.05.2019 09:50:55
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ - Смолян" за период от 24 (двадесет и четири) месеца
Ред за провеждане
07.05.2019 09:50:55
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.05.2019 09:50:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.05.2019 09:50:55
1 от 24.04.2019
Обявление/Публична покана
07.05.2019 09:50:55
24-00- от 24.04.2019
Документация
07.05.2019 09:50:55
 
07.05.2019 09:50:55
0.46 MB
Номер на преписка в АОП
07.05.2019 09:50:55
00044-2019-0026
Срок за получаване на офертите
07.05.2019 09:50:55
30.05.2019 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.05.2019 09:50:55
Протокол/Доклад на комисията от 13.06.2019
Следващото заседание на комисията ще се проведе на 20.06.2019 г. от 10:00 часа в Залата на ОПУ – гр. Смолян, на което ще се отворят Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”
Решение за класиране
01.07.2019 15:55:42
№ 2 от 01.07.2019
 
Договор No.Договор № 1/01.08.2019
Обособена позиция
07.08.2019 13:27:50
1
Предмет на договора
07.08.2019 13:27:50
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ - Смолян"
Договор тип
07.08.2019 13:27:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.08.2019 13:27:50
Договор № 1 от 01.08.2019
Стойност на договора
07.08.2019 13:27:50
BGN, 37 000.00, 20.00, 44 400.00
Срок за изпълнение
07.08.2019 13:27:50
 
24 месеца
Изпълнител
07.08.2019 13:27:50
Ник стил ООД
Състояние на договора
07.08.2019 13:27:50
В изпълнение