ОП Ид.No
1207
Обект на поръчката
28.02.2019 10:31:42
Услуга
Предмет на поръчката
28.02.2019 10:31:42
„Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“; - Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“;
2 Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Ред за провеждане
28.02.2019 10:31:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.02.2019 10:31:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.02.2019 10:31:42
20 от 25.02.2019
896881/25.02.2019 г.
Обявление/Публична покана
28.02.2019 10:31:42
от 25.02.2019
896883/25.02.2019 г.
28.02.2019 10:31:42
0.23 MB
Документация
28.02.2019 10:31:42
 
Разяснения по документация за участие
28.02.2019 10:31:42
 
Номер на преписка в АОП
28.02.2019 10:31:42
00044-2019-0008
Срок за получаване на офертите
28.02.2019 10:31:42
04.04.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.02.2019 10:31:42
 
08.05.2019 16:36:52
1.03 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.03.2020 15:54:18
53-00-2819 от 25.03.2020
На 30.03.2020 г. от 14:00 часа в зала 701 на VII-ми етаж в административната сграда на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения. Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и с оглед спазване препоръките на Националния оперативен щаб следва да носите предпазни маски и ръкавици. На лицата, които нямат предпазни средства ще им бъдат осигурени такива.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.04.2020 12:22:12
 
21.04.2020 12:22:12
3.79 MB
21.04.2020 12:22:12
0.38 MB
21.04.2020 12:22:12
0.62 MB
Решение за определяне на изпълнител
21.04.2020 12:22:12
43 от 21.04.2020
 
Договор No.РД-36-3/10.06.2020
Обособена позиция
18.06.2020 10:36:23
1
Предмет на договора
18.06.2020 10:36:23
Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“;
Договор тип
18.06.2020 10:36:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2020 10:36:23
РД-36-3 от 10.06.2020
984176/15.06.2020 г.
18.06.2020 10:36:23
1.42 MB
18.06.2020 10:36:23
0.05 MB
18.06.2020 10:36:23
0.06 MB
Стойност на договора
18.06.2020 10:36:23
BGN, 104 400.00, 20.00, 125 280.00
Срок за изпълнение
18.06.2020 10:36:23
 
15 месеца
Изпълнител
18.06.2020 10:36:23
Пътконсулт 2000 ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.07.2023 15:46:06
24-00-2065 от 24.07.2023
1044242 от 24.07.2023
 
Договор No.РД-36-5/18.06.2020
Обособена позиция
25.06.2020 10:40:01
2
Предмет на договора
25.06.2020 10:40:01
Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Договор тип
25.06.2020 10:40:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.06.2020 10:40:01
РД-36-5 от 18.06.2020
985137/22.06.2020 г.
25.06.2020 10:40:01
1.45 MB
25.06.2020 10:40:01
0.03 MB
25.06.2020 10:40:01
0.06 MB
Стойност на договора
25.06.2020 10:40:01
BGN, 95 225.00, 20.00, 114 270.00
Срок за изпълнение
25.06.2020 10:40:01
 
15 месеца
Изпълнител
25.06.2020 10:40:01
177435984, ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ДЗЗД (Консулт Инженерингс ЕООД и Пътконсулт 2000 ЕООД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.11.2022 14:35:44
24-00-2832 от 08.11.2022
1039277/08.11.2022