ОП Ид.No
1211
Обект на поръчката
01.03.2019 12:36:54
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:36:54
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ;
5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА;
Ред за провеждане
01.03.2019 12:36:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:36:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:36:54
23 от 26.02.2019
897349/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:36:54
0.23 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:36:54
от 26.02.2019
897352/ 26.02.2019 г.
01.03.2019 12:36:54
0.27 MB
Документация
01.03.2019 12:36:54
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:45:27
905289/ 01.04.2019 г. - 45 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:36:54
00044-2019-0009
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:36:54
09.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.03.2019 12:36:54
 
09.07.2019 14:18:27
0.91 MB
24.07.2019 13:45:58
0.08 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.08.2019 14:54:14
53-00-8515 от 27.08.2019
На 30.08.2019 г. от 14:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.09.2019 12:42:57
 
Решение за определяне на изпълнител
03.09.2019 12:42:57
120 от 03.09.2019
Срок за отваряне на ценови оферти
07.10.2019 12:33:46
 
На 10.10.2019 г. от 10:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.10.2019 18:12:38
 
Решение за класиране
21.10.2019 18:12:38
156 от 21.10.2019
 
Договор No.РД-38-11/29.11.2019
Обособена позиция
09.12.2019 11:05:50
1
Предмет на договора
09.12.2019 11:05:50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
Договор тип
09.12.2019 11:05:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.12.2019 11:05:50
РД-38-11 от 29.11.2019
947753/05.12.2019 г.
09.12.2019 11:05:50
1.45 MB
09.12.2019 11:05:50
0.14 MB
09.12.2019 11:05:50
0.75 MB
Стойност на договора
09.12.2019 11:05:50
BGN, 23 200 000.00, 20.00, 27 840 000.00
Срок за изпълнение
09.12.2019 11:05:50
 
60 месеца
Изпълнител
09.12.2019 11:05:50
104693344, Пътни Строежи Велико Търново АД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:24:18
 
 
Договор No.РД-37-7/30.04.2020
Обособена позиция
11.05.2020 10:35:03
2
Предмет на договора
11.05.2020 10:35:03
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО;
Договор тип
11.05.2020 10:35:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.05.2020 10:35:03
РД-37-7 от 30.04.2020
976038/07.05.2020 г.
11.05.2020 10:35:03
1.57 MB
11.05.2020 10:35:03
0.29 MB
11.05.2020 10:35:03
0.77 MB
Стойност на договора
11.05.2020 10:35:03
BGN, 12 100 000.00, 20.00, 14 520 000.00
Срок за изпълнение
11.05.2020 10:35:03
 
60 месеца
Изпълнител
11.05.2020 10:35:03
177297273, ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ГАБРОВО 19-24 (Пътни Строежи-Велико Търново АД, Пътстрой-Габрово АД и Инфрастроежи ООД)
Промени в условията на договора
27.07.2020 12:09:10
 
 
Договор No.РД-38-2/19.03.2020
Обособена позиция
30.03.2020 15:27:42
3
Предмет на договора
30.03.2020 15:27:42
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД;
Договор тип
30.03.2020 15:27:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.03.2020 15:27:42
РД-38-2 от 19.03.2020
968383/26.03.2020 г.
30.03.2020 15:27:42
1.51 MB
30.03.2020 15:27:42
0.15 MB
30.03.2020 15:27:42
0.73 MB
Стойност на договора
30.03.2020 15:27:42
BGN, 12 800 000.00, 20.00, 15 360 000.00
Срок за изпълнение
30.03.2020 15:27:42
 
60 месеца
Изпълнител
30.03.2020 15:27:42
177406300, Консорциум ТРП Лудогорие 2019 (Пътинженерингстрой-Т ЕАД, Битумина Гмбх ЕООД и Строймонтаж ЕАД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:24:18
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.01.2024 14:29:53
24-00-205 от 25.01.2024
1046695/25.01.2024
 
Договор No.РД-38-1/17.03.2020
Обособена позиция
23.03.2020 11:20:18
4
Предмет на договора
23.03.2020 11:20:18
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ;
Договор тип
23.03.2020 11:20:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.03.2020 11:20:18
РД-38-1 от 17.03.2020
966077/18.03.2020 г.
23.03.2020 11:20:18
1.17 MB
23.03.2020 11:20:18
0.16 MB
23.03.2020 11:20:18
0.28 MB
23.03.2020 11:20:18
0.69 MB
Стойност на договора
23.03.2020 11:20:18
BGN, 12 600 000.00, 20.00, 15 120 000.00
Срок за изпълнение
23.03.2020 11:20:18
 
60 месеца
Изпълнител
23.03.2020 11:20:18
Пътинженеринг АД, гр. Русе
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:24:18
 
 
Договор No.РД-38-4/30.10.2019
Обособена позиция
06.11.2019 10:26:11
5
Предмет на договора
06.11.2019 10:26:11
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА;
Договор тип
06.11.2019 10:26:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.11.2019 10:26:11
РД-38-4 от 30.10.2019
942722/04.11.2019 г.
Стойност на договора
06.11.2019 10:26:11
BGN, 13 700 000.00, 20.00, 16 440 000.00
Срок за изпълнение
06.11.2019 10:26:11
 
60 месеца
Изпълнител
06.11.2019 10:26:11
Пътперфект-Т ЕАД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:24:18
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.01.2024 14:29:53
24-00-210 от 25.01.2024
1046696/25.01.2024