ОП Ид.No
1212
Обект на поръчката
01.03.2019 12:21:38
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:21:38
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград; Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил; Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник; Обособена позиция № 4 – ОПУ София
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград;
2 Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил;
3 Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник;
4 Обособена позиция № 4 – ОПУ София;
Ред за провеждане
01.03.2019 12:21:38
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:21:38
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:21:38
24 от 26.02.2019
897371/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:21:38
0.26 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:21:38
от 26.02.2019
897372/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:21:38
0.25 MB
Документация
01.03.2019 12:21:38
 
Решение за промяна
18.03.2019 11:58:05
901249/15.03.2019 г. - 34 от 15.03.2019
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:21:38
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:36:05
905292/01.04.2019 г. - 43 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:21:38
00044-2019-0012
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:21:38
08.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.03.2019 12:21:38
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.05.2019 16:44:54
53-00-5121 от 27.05.2019
Отварянето на ценови оферти за Обособена позиция №1 - ОПУ Благоевград ще се извърши на открито заседание на комисията на 30.05.2019 г. от 11:00 ч. в Зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.05.2019 13:07:24
 
Решение за класиране
31.05.2019 13:07:24
71 от 31.05.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.07.2019 15:15:52
 
Срок за отваряне на ценови оферти
08.10.2019 15:20:06
 
Съобщение 53-00-9958/08.10.2019 г. за отваряне на ценови оферти за Обособени позиции 2,3,и 4. Отварянето ще се извърши на 11.10.2019 г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.10.2019 12:08:43
 
Решение за определяне на изпълнител
18.10.2019 12:08:43
152 от 18.10.2019
 
Договор No.РД-37-7/14.06.2019
Обособена позиция
24.06.2019 15:15:29
1
Предмет на договора
24.06.2019 15:15:29
Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград;
Договор тип
24.06.2019 15:15:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.06.2019 15:15:29
РД-37-7 от 14.06.2019
917835/21.06.2019 г.
24.06.2019 15:15:29
1.48 MB
24.06.2019 15:15:29
0.16 MB
24.06.2019 15:15:29
0.06 MB
Стойност на договора
24.06.2019 15:15:29
BGN, 19 800 000.00, 20.00, 23 760 000.00
Срок за изпълнение
24.06.2019 15:15:29
 
60 месеца
Изпълнител
24.06.2019 15:15:29
177326821, ДЗЗД Пътно Поддържане Област Благоевград 2018 ( Грома Холд ЕООД, Водно Строителство-Благоевград АД, БКС ЕООД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:52:50
1034556/26.05.2022 г.
 
Договор No.РД-38-8/26.11.2019
Обособена позиция
02.12.2019 10:27:40
2
Предмет на договора
02.12.2019 10:27:40
Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил;
Договор тип
02.12.2019 10:27:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.12.2019 10:27:40
РД-38-8 от 26.11.2019
946722/28.11.2019 г.
02.12.2019 10:27:40
1.5 MB
02.12.2019 10:27:40
0.35 MB
02.12.2019 10:27:40
0.71 MB
Стойност на договора
02.12.2019 10:27:40
BGN, 18 800 000.00, 20.00, 22 560 000.00
Срок за изпълнение
02.12.2019 10:27:40
 
60 месеца
Изпълнител
02.12.2019 10:27:40
177404654, ДЗЗД НИВЕЛ-ПП
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:52:50
1034557/26.05.2022 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.08.2023 15:08:58
24-00-2265 от 09.08.2023
1044459/09.08.2023
 
Договор No.РД-38-16/06.12.2019
Обособена позиция
12.12.2019 10:44:22
3
Предмет на договора
12.12.2019 10:44:22
Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник;
Договор тип
12.12.2019 10:44:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.12.2019 10:44:22
РД-38-16 от 06.12.2019
948256/09.12.2019 г.
12.12.2019 10:44:22
1.51 MB
12.12.2019 10:44:22
0.12 MB
12.12.2019 10:44:22
0.67 MB
Стойност на договора
12.12.2019 10:44:22
BGN, 12 100 000.00, 20.00, 14 520 000.00
Срок за изпълнение
12.12.2019 10:44:22
 
60 месеца
Изпълнител
12.12.2019 10:44:22
177406413, Пътища Перник ДЗЗД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:52:50
1034562/26.05.2022 г.
 
Договор No.РД-37-15/03.12.2019
Обособена позиция
09.12.2019 11:07:06
4
Предмет на договора
09.12.2019 11:07:06
Обособена позиция № 4 – ОПУ София;
Договор тип
09.12.2019 11:07:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.12.2019 11:07:06
РД-37-15 от 03.12.2019
947700/05.12.2019 г.
09.12.2019 11:07:06
1.62 MB
09.12.2019 11:07:06
0.14 MB
09.12.2019 11:07:06
0.7 MB
Стойност на договора
09.12.2019 11:07:06
BGN, 47 900 000.00, 20.00, 57 480 000.00
Срок за изпълнение
09.12.2019 11:07:06
 
60 месеца
Изпълнител
09.12.2019 11:07:06
177406370, ДЗЗД ПП СОФИЯ (Инфра Експерт АД, Обонато Билд ЕООД и ЗМБГ АД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:52:50
1034558/26.05.2022 г.