ОП Ид.No
1213
Обект на поръчката
01.03.2019 12:15:04
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:15:04
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ;
Ред за провеждане
01.03.2019 12:15:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:15:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:15:04
25 от 26.02.2019
897374/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:15:04
0.26 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:15:04
от 26.02.2019
897375/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:15:04
0.25 MB
Документация
01.03.2019 12:15:04
 
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:15:04
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:39:52
905288/01.04.2019 г. - 46 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:15:04
00044-2019-0013
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:15:04
08.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.03.2019 12:15:04
 
02.08.2019 13:19:26
1 MB
02.08.2019 13:19:26
1.42 MB
15.08.2019 09:40:23
0.1 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.10.2019 14:56:47
53-00-9841 от 04.10.2019
На 09.10.2019 г. от 10:00 ч. в зала 605 в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание на комисията, на което ще се отворят ценовите предложния на участниците.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.10.2019 17:17:16
 
Решение за определяне на изпълнител
22.10.2019 17:17:16
159 от 22.10.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.10.2019 14:16:09
 
Решение за класиране
30.10.2019 14:16:09
166 от 30.10.2019
 
Договор No.РД-38-8/30.03.2020
Обособена позиция
06.04.2020 10:35:49
1
Предмет на договора
06.04.2020 10:35:49
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС;
Договор тип
06.04.2020 10:35:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2020 10:35:49
РД-38-8 от 30.03.2020
970766/02.04.2020 г.
06.04.2020 10:35:49
1.39 MB
06.04.2020 10:35:49
1.22 MB
06.04.2020 10:35:49
0.67 MB
Стойност на договора
06.04.2020 10:35:49
BGN, 25 100 000.00, 20.00, 30 120 000.00
Срок за изпълнение
06.04.2020 10:35:49
 
60 месеца
Изпълнител
06.04.2020 10:35:49
177426985, Консорциум ТРП-Бургас 2019 (Пътстрой Бургас ЕООД, Сет Къмпани ЕАД, Бургаспътстрой АД, ИнфраЕксперт АД и Щрабаг ЕАД)
Промени в условията на договора
03.06.2022 10:54:30
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.08.2023 15:03:58
24-00-2266 от 09.08.2023
1044460/09.08.2023
 
Договор No.РД-38-9/31.03.2020
Обособена позиция
06.04.2020 10:35:49
2
Предмет на договора
06.04.2020 10:35:49
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН;
Договор тип
06.04.2020 10:35:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2020 10:35:49
РД-38-9 от 31.03.2020
970718/02.04.2020 г.
06.04.2020 10:35:49
1.12 MB
06.04.2020 10:35:49
0.1 MB
06.04.2020 10:35:49
0.28 MB
06.04.2020 10:35:49
0.75 MB
Стойност на договора
06.04.2020 10:35:49
BGN, 14 000 000.00, 20.00, 16 800 000.00
Срок за изпълнение
06.04.2020 10:35:49
 
60 месеца
Изпълнител
06.04.2020 10:35:49
177300285, ДЗЗД ПОДДЪРЖАНЕ РПМ-СЛИВЕН (Пътно Поддържане Сливен ЕООД и Берко-90-Берковски и Сие СД)
Промени в условията на договора
03.06.2022 10:54:30
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.08.2023 15:03:58
24-00-2268 от 09.08.2023
1044462/09.08.2023
 
Договор No.РД-38-16/30.09.2020
Обособена позиция
07.10.2020 10:34:13
3
Предмет на договора
07.10.2020 10:34:13
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА;
Договор тип
07.10.2020 10:34:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.10.2020 10:34:13
РД-38-16 от 30.09.2020
995983/05.10.2020 г.
07.10.2020 10:34:13
1.43 MB
07.10.2020 10:34:13
0.22 MB
07.10.2020 10:34:13
0.86 MB
Стойност на договора
07.10.2020 10:34:13
BGN, 20 700 000.00, 20.00, 24 840 000.00
Срок за изпълнение
07.10.2020 10:34:13
 
60 месеца
Изпълнител
07.10.2020 10:34:13
177436506, Обединение ТРЗП Стара загора (Трейс БГ ЕАД и Промакс ЕООД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:14:15
 
 
Договор No.РД-38-17/30.01.2019
Обособена позиция
07.01.2020 10:42:59
4
Предмет на договора
07.01.2020 10:42:59
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ;
Договор тип
07.01.2020 10:42:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.01.2020 10:42:59
РД-38-17 от 30.01.2019
952450/06.01.2020 г.
07.01.2020 10:42:59
2.19 MB
07.01.2020 10:42:59
0.09 MB
07.01.2020 10:42:59
0.89 MB
Стойност на договора
07.01.2020 10:42:59
BGN, 13 100 000.00, 20.00, 15 720 000.00
Срок за изпълнение
07.01.2020 10:42:59
 
60 месеца
Изпълнител
07.01.2020 10:42:59
ДЗЗД Пътно поддържане-Н (Пътно поддържане-Сливен ЕООД и Нивел Строй ЕООД)
Промени в условията на договора
03.06.2022 10:54:30