ОП Ид.No
1214
Обект на поръчката
01.03.2019 12:09:51
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:09:51
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали; Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик; Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив; Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян; Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали;
2 Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик;
3 Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив;
4 Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян;
5 Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Ред за провеждане
01.03.2019 12:09:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:09:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:09:51
26 от 26.02.2019
897377/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:09:51
0.26 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:09:51
от 26.02.2019
897378/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:09:51
0.27 MB
Документация
01.03.2019 12:09:51
 
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:09:51
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:42:17
905285/01.04.2019 г. - 47 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:09:51
00044-2019-0014
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:09:51
08.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.03.2019 12:09:51
 
03.07.2019 11:47:05
1.78 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.09.2019 14:25:11
Съобщение № 53-00-9454 от 24.09.2019
На 27.09.2019 г. от 10:00 ч., в зала № 406А в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще се отворят ценовите предложения за Обособени позиции № 1 - ОПУ Кърджали; № 3 - ОПУ Пловдив и № 5 - ОПУ Хасково.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.10.2019 12:14:08
 
Решение за определяне на изпълнител
01.10.2019 12:14:08
140 от 01.10.2019
Срок за отваряне на ценови оферти
07.10.2019 12:28:25
 
На 10.10.2019 г. от 14:30 часа, в зала 702 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.10.2019 17:26:57
 
Решение за класиране
21.10.2019 17:26:57
155 от 21.10.2019
 
Договор No.РД-38-6/20.11.2019
Обособена позиция
27.11.2019 10:37:49
1
Предмет на договора
27.11.2019 10:37:49
Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали;
Договор тип
27.11.2019 10:37:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2019 10:37:49
РД-38-6 от 20.11.2019
945910/25.11.2019 г.
27.11.2019 10:37:49
1.46 MB
27.11.2019 10:37:49
0.21 MB
27.11.2019 10:37:49
0.63 MB
Стойност на договора
27.11.2019 10:37:49
BGN, 15 500 000.00, 20.00, 18 600 000.00
Срок за изпълнение
27.11.2019 10:37:49
 
60 месеца
Изпълнител
27.11.2019 10:37:49
Пътстройинженеринг АД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:30:07
 
 
Договор No.РД-38-7/20.11.2019
Обособена позиция
27.11.2019 10:37:49
2
Предмет на договора
27.11.2019 10:37:49
Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик;
Договор тип
27.11.2019 10:37:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2019 10:37:49
РД-38-7 от 20.11.2019
945906/25.11.2019 г.
27.11.2019 10:37:49
1.2 MB
27.11.2019 10:37:49
0.28 MB
27.11.2019 10:37:49
0.15 MB
27.11.2019 10:37:49
0.68 MB
Стойност на договора
27.11.2019 10:37:49
BGN, 15 600 000.00, 20.00, 18 720 000.00
Срок за изпълнение
27.11.2019 10:37:49
 
60 месеца
Изпълнител
27.11.2019 10:37:49
115004094, Европейски пътища АД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:30:07
 
 
Договор No.РД-38-3/21.10.2019
Обособена позиция
04.11.2019 10:48:25
3
Предмет на договора
04.11.2019 10:48:25
Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив;
Договор тип
04.11.2019 10:48:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.11.2019 10:48:25
РД-38-3 от 21.10.2019
942395/31.10.2019 г.
04.11.2019 10:48:25
1.49 MB
04.11.2019 10:48:25
0.12 MB
04.11.2019 10:48:25
0.85 MB
Стойност на договора
04.11.2019 10:48:25
BGN, 23 400 000.00, 20.00, 28 080 000.00
Срок за изпълнение
04.11.2019 10:48:25
 
60 месеца
Изпълнител
04.11.2019 10:48:25
115004094, Европейски пътища АД
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:30:07
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.12.2023 14:18:16
24-00-3350 от 11.12.2023
1046078/11.12.2023
 
Договор No.РД-38-5/20.11.2019
Обособена позиция
28.11.2019 11:13:50
4
Предмет на договора
28.11.2019 11:13:50
Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян;
Договор тип
28.11.2019 11:13:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.11.2019 11:13:50
РД-38-5 от 20.11.2019
945973/25.11.2019 г.
28.11.2019 11:13:50
1.46 MB
28.11.2019 11:13:50
0.28 MB
28.11.2019 11:13:50
0.63 MB
Стойност на договора
28.11.2019 11:13:50
BGN, 18 100 000.00, 20.00, 21 720 000.00
Срок за изпълнение
28.11.2019 11:13:50
 
60 месеца
Изпълнител
28.11.2019 11:13:50
177358826, ДЗЗД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ СМОЛЯН
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:30:07
 
 
Договор No.РД-38-12/29.11.2019
Обособена позиция
06.12.2019 10:18:05
5
Предмет на договора
06.12.2019 10:18:05
Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Договор тип
06.12.2019 10:18:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2019 10:18:05
РД-38-12 от 29.11.2019
947492/04.12.2019 г.
06.12.2019 10:18:05
1.55 MB
06.12.2019 10:18:05
0.16 MB
06.12.2019 10:18:05
0.76 MB
Стойност на договора
06.12.2019 10:18:05
BGN, 22 100 000.00, 20.00, 26 520 000.00
Срок за изпълнение
06.12.2019 10:18:05
 
60 месеца
Изпълнител
06.12.2019 10:18:05
АБ АД, Хасково
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:30:07
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.08.2023 15:05:27
24-00-2263 от 09.08.2023
1044457/09.08.2023