ОП Ид.No
1215
Обект на поръчката
12.04.2019 10:52:43
Строителство
Предмет на поръчката
12.04.2019 10:52:43
„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“
Ред за провеждане
12.04.2019 10:52:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.04.2019 10:52:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.04.2019 10:52:43
51 от 10.04.2019
906680/10.04.2019 г.
12.04.2019 10:52:43
0.16 MB
Обявление/Публична покана
12.04.2019 10:52:43
от 10.04.2019
906677/10.04.2019 г.
12.04.2019 10:52:43
0.2 MB
Документация
12.04.2019 10:52:43
 
12.04.2019 10:52:43
0.88 MB
12.04.2019 10:52:43
68.42 MB
Номер на преписка в АОП
12.04.2019 10:52:43
00044-2019-0021
Срок за получаване на офертите
12.04.2019 10:52:43
20.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.04.2019 10:52:43
 
29.05.2019 14:41:06
0.28 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.06.2019 15:11:45
53-00-5676 от 10.06.2019
Отваряне на ценови предложения на 13.06.2019 г. от 10:30 ч. в Зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.06.2019 16:36:59
 
19.06.2019 16:36:59
0.13 MB
19.06.2019 16:36:59
1.42 MB
19.06.2019 16:36:59
0.16 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.06.2019 16:36:59
83 от 19.06.2019
 
Договор No.РД-33-8/01.08.2019
Обособена позиция
08.08.2019 10:22:56
1
Предмет на договора
08.08.2019 10:22:56
„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“
Договор тип
08.08.2019 10:22:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.08.2019 10:22:56
РД-33-8 от 01.08.2019
08.08.2019 10:22:56
1.96 MB
08.08.2019 10:22:56
0.25 MB
08.08.2019 10:22:56
0.18 MB
08.08.2019 10:22:56
0.18 MB
08.08.2019 10:22:56
0.08 MB
08.08.2019 10:22:56
0.09 MB
08.08.2019 10:22:56
0.19 MB
Стойност на договора
08.08.2019 10:22:56
BGN, 15 166 461.36, 20.00, 18 199 753.63
Срок за изпълнение
08.08.2019 10:22:56
 
485 календарни дни
Изпълнител
08.08.2019 10:22:56
Иса 2000 ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.01.2022 16:04:31
24-00-145 от 24.01.2022
1027925/24.01.2022 г.