ОП Ид.No
1228
Обект на поръчката
13.06.2019 12:35:04
Услуга
Предмет на поръчката
13.06.2019 12:35:04
Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом
Ред за провеждане
13.06.2019 12:35:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.06.2019 12:35:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.06.2019 12:35:04
78 от 10.06.2019
915819/ 10.06.2019 г.
13.06.2019 12:35:04
0.23 MB
Обявление/Публична покана
13.06.2019 12:35:04
от 10.06.2019
915820/ 10.06.2019 г.
13.06.2019 12:35:04
0.23 MB
Документация
13.06.2019 12:35:04
 
Решение за промяна
01.07.2019 11:30:46
88 от 27.06.2019
919016/27.06.2019 г.
Променена Документация
01.07.2019 11:30:46
 
Разяснения по документация за участие
13.06.2019 12:35:04
 
Номер на преписка в АОП
13.06.2019 12:35:04
00044-2019-0042
Срок за получаване на офертите
13.06.2019 12:35:04
15.07.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.06.2019 12:35:04
 
31.07.2019 11:26:59
0.14 MB
12.09.2019 15:52:30
0.07 MB
12.09.2019 15:52:30
0.21 MB
Решение за прекратяване
12.09.2019 15:52:30
124 от 12.09.2019