ОП Ид.No
1229
Обект на поръчката
21.03.2019 16:17:49
Доставка
Предмет на поръчката
21.03.2019 16:17:49
Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, по Обособена позиция № 2: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки"
Източник на финансиране
21.03.2019 16:17:49
 
Бюджет АПИ
Ред за провеждане
21.03.2019 16:17:49
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
21.03.2019 16:17:49
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
21.03.2019 16:17:49
Покана № 53-00-2778 от 21.03.2019
21.03.2019 16:17:49
0.17 MB
Документация
21.03.2019 16:17:49
 
21.03.2019 16:17:49
0.26 MB
Номер на преписка в АОП
21.03.2019 16:17:49
към 00210-2016-0013
към Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на ЦОП с предмет: Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, по Обособена позиция № 2: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки"
Срок за получаване на офертите
21.03.2019 16:17:49
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.03.2019 16:17:49
 
03.04.2019 15:10:22
0.34 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.04.2019 15:10:34
53-00-3644 от 12.04.2019
Отваряне на ценови предложения на 17.04.2019 г. от 11:00 ч. (системно време) в СЕВОП
Решение за прекратяване
29.05.2019 16:53:27
68 от 29.05.2019