ОП Ид.No
1235
Обект на поръчката
11.04.2019 14:59:55
Доставка
Предмет на поръчката
11.04.2019 14:59:55
„Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ София”
Ред за провеждане
11.04.2019 14:59:55
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.04.2019 14:59:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.04.2019 14:59:55
1 от 11.04.2019
11.04.2019 14:59:55
0.27 MB
Обявление/Публична покана
11.04.2019 14:59:55
от 11.04.2019
906908/11.04.2019 г.
11.04.2019 14:59:55
0.65 MB
Документация
11.04.2019 14:59:55
„Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ София”
11.04.2019 14:59:55
0.18 MB
Разяснения по документация за участие
11.04.2019 14:59:55
ЕЕДОП
11.04.2019 14:59:55
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
11.04.2019 14:59:55
00044-2019-0022
Срок за получаване на офертите
11.04.2019 14:59:55
27.05.2019 16:30
Решение за класиране
03.07.2019 09:59:04
от 03.07.2019
Решение за определяне на изпълнител в открита процедура по чл.18,ал.1,т.1. от ЗОП
03.07.2019 10:38:56
0.64 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.04.2019 14:59:55
от 29.05.2019
Протокол №1,Протокол №2, Доклад на комисията.
30.05.2019 09:20:12
1.06 MB
17.06.2019 11:46:02
0.1 MB
03.07.2019 09:59:04
0.35 MB
 
Договор No.Д-1/28.08.2019
Обособена позиция
03.09.2019 15:35:30
1
Предмет на договора
03.09.2019 15:35:30
„Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ София”
Договор тип
03.09.2019 15:35:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
03.09.2019 15:35:30
931510 от 03.09.2019
Договор
03.09.2019 15:35:30
Д-1 от 28.08.2019
Стойност на договора
03.09.2019 15:35:30
BGN, 27 571.00, 20.00, 33 085.20
Изпълнител
03.09.2019 15:35:30
Гранд Лес ЕООД