ОП Ид.No
1237
Обект на поръчката
27.05.2019 10:37:45
Услуга
Предмет на поръчката
27.05.2019 10:37:45
„Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“
Ред за провеждане
27.05.2019 10:37:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.05.2019 10:37:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.05.2019 10:37:45
65 от 22.05.2019
913025/22.05.2019 г.
27.05.2019 10:37:45
0.16 MB
Обявление/Публична покана
27.05.2019 10:37:45
от 22.05.2019
913030/22.05.2019 г.
27.05.2019 10:37:45
0.18 MB
Документация
27.05.2019 10:37:45
 
Разяснения по документация за участие
27.05.2019 10:37:45
 
Номер на преписка в АОП
27.05.2019 10:37:45
00044-2019-0032
Срок за получаване на офертите
27.05.2019 10:37:45
27.06.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2019 10:37:45
 
23.07.2019 11:58:16
0.13 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.08.2019 11:45:03
53-00-7849 от 02.08.2019
На 07.08.2019 г. от 10:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.08.2019 16:12:25
 
29.08.2019 16:12:25
0.11 MB
29.08.2019 16:12:25
0.18 MB
29.08.2019 16:12:25
0.14 MB
29.08.2019 16:12:25
0.25 MB
29.08.2019 16:12:25
0.3 MB
Решение за определяне на изпълнител
29.08.2019 16:12:25
113 от 29.08.2019
 
Договор No.Д-134/01.11.2019
Обособена позиция
06.11.2019 10:29:54
1
Предмет на договора
06.11.2019 10:29:54
„Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“
Договор тип
06.11.2019 10:29:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.11.2019 10:29:54
Д-134 от 01.11.2019
942730/04.11.2019
06.11.2019 10:29:54
0.73 MB
06.11.2019 10:29:54
0.05 MB
06.11.2019 10:29:54
0.06 MB
Стойност на договора
06.11.2019 10:29:54
BGN, 34 108.65, 20.00, 40 930.38
Срок за изпълнение
06.11.2019 10:29:54
 
2 години
Изпълнител
06.11.2019 10:29:54
Дженерали застраховане АД