ОП Ид.No
1240
Обект на поръчката
19.04.2019 13:14:17
Услуга
Предмет на поръчката
19.04.2019 13:14:17
Осъществяване на охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Търговище
Ред за провеждане
19.04.2019 13:14:17
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.04.2019 13:14:17
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.04.2019 13:14:17
РД-11-33 от 27.05.2019
Обявление/Публична покана
19.04.2019 13:14:17
№ 24-00-60 от 27.05.2019
Документация
19.04.2019 13:14:17
 
29.05.2019 13:18:44
0.12 MB
29.05.2019 13:18:44
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
19.04.2019 13:14:17
00044-2019-0034
Срок за получаване на офертите
19.04.2019 13:14:17
04.07.2019 17:00
Разяснения по документация за участие
10.06.2019 16:13:16
№ 53-00-379/10.06.2019 г.
Разяснения по документация за участие
18.06.2019 14:22:01
№ 53-00-406/18.06.2019 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.04.2019 13:14:17
Протокол № 1 от 16.07.2019
16.07.2019 16:30:35
4.99 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.07.2019 11:02:13
53-00-577 от 25.07.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.08.2019 16:16:38
Протокол № 2 от 25.07.2019
06.08.2019 16:16:38
3.46 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.08.2019 16:16:38
Протокол № 3 от 01.08.2019
06.08.2019 16:16:38
1.3 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.08.2019 16:25:22
Доклад № 66-Тщ-533 от 06.08.2019
06.08.2019 16:25:22
9.05 MB
Решение за класиране
06.08.2019 16:27:24
Решение № РД-11-58 от 06.08.2019
 
Договор No.№1/01.01.2020
Обособена позиция
16.09.2019 13:04:38
1
Предмет на договора
16.09.2019 13:04:38
Осъществяване на охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Търговище
Договор тип
16.09.2019 13:04:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.09.2019 13:04:38
№1 от 01.01.2020
Стойност на договора
16.09.2019 13:04:38
BGN, 227 413.52, 20.00, 272 896.22
Срок за изпълнение
16.09.2019 13:04:38
01.09.2021
Изпълнител
16.09.2019 13:04:38
Ловец-01 ЕООД гр Търговище
Уведомление на АОП за сключен договор
16.09.2019 13:08:30
24-00-123 от 12.09.2019
Допълнително споразумение
13.03.2020 10:34:58
№1 от 01.01.2020
Състояние на договора
16.09.2019 13:04:38
В изпълнение