ОП Ид.No
1241
Обект на поръчката
22.05.2019 15:47:58
Услуга
Предмет на поръчката
22.05.2019 15:47:58
„Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, проект ROBG-408 и проект ROBG-375“, по обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“ и проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“;
2 Обособена позиция 2: „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“ и проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“
Ред за провеждане
22.05.2019 15:47:58
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
22.05.2019 15:47:58
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
22.05.2019 15:47:58
24-00-817 от 22.05.2019
22.05.2019 15:47:58
0.87 MB
22.05.2019 15:47:58
0.12 MB
Номер на преписка в АОП
22.05.2019 15:47:58
9088500/2019 г.
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088500
Срок за получаване на офертите
22.05.2019 15:47:58
12.06.2019 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088950
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
22.05.2019 15:47:58
 
 
Договор No.Д-71/08.08.2019
Обособена позиция
09.08.2019 10:04:11
1
Предмет на договора
09.08.2019 10:04:11
Обособена позиция 1: „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“ и проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“;
Договор тип
09.08.2019 10:04:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.08.2019 10:04:11
Д-71 от 08.08.2019
09.08.2019 10:04:11
1.08 MB
09.08.2019 10:04:11
0.04 MB
09.08.2019 10:04:11
0.07 MB
09.08.2019 10:04:11
0.26 MB
Стойност на договора
09.08.2019 10:04:11
BGN, 17 350.00, 20.00, 20 820.00
Срок за изпълнение
09.08.2019 10:04:11
 
80 календарни дни
Изпълнител
09.08.2019 10:04:11
Триера Комюникейшънс ЕООД
Промени в условията на договора
14.09.2021 11:43:56
 
 
Договор No.Д-75/13.08.2019
Обособена позиция
19.08.2019 15:12:01
2
Предмет на договора
19.08.2019 15:12:01
Обособена позиция 2: „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“ и проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“
Договор тип
19.08.2019 15:12:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.08.2019 15:12:01
Д-75 от 13.08.2019
19.08.2019 15:12:01
0.97 MB
19.08.2019 15:12:01
0.09 MB
19.08.2019 15:12:01
0.07 MB
19.08.2019 15:12:01
0.07 MB
Стойност на договора
19.08.2019 15:12:01
BGN, 2 950.00, 20.00, 3 540.00
Срок за изпълнение
19.08.2019 15:12:01
 
40 дни
Изпълнител
19.08.2019 15:12:01
203419824, Издателска къща "Св. Георги Победоносец" ЕООД