ОП Ид.No
1248
Обект на поръчката
06.06.2019 12:29:57
Доставка
Предмет на поръчката
06.06.2019 12:29:57
Доставка на облекло за нуждите на специализираното звено „Национално тол управление“ - Агенция “Пътна инфраструктура“, в 3 (три) обособени позиции” Обособена позиция № 1: „Изработка и доставка на дамско и мъжко лятно униформено облекло“ Обособена позиция № 2: „Изработка и доставка на дамско и мъжко зимно униформено облекло“ Обособена позиция № 3: „Изработка и доставка на дамски и мъжки, летни и зимни обувки“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Изработка и доставка на дамско и мъжко лятно униформено облекло“
2 Обособена позиция № 2: „Изработка и доставка на дамско и мъжко зимно униформено облекло
3 Обособена позиция № 3: „Изработка и доставка на дамски и мъжки, летни и зимни обувки“
Ред за провеждане
06.06.2019 12:29:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.06.2019 12:29:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.06.2019 12:29:57
72 от 03.06.2019
914705/ 03.06.2019 г.
06.06.2019 12:29:57
0.16 MB
Обявление/Публична покана
06.06.2019 12:29:57
от 03.06.2019
914706/ 03.06.2019 г.
06.06.2019 12:29:57
0.21 MB
Документация
06.06.2019 12:29:57
 
Разяснения по документация за участие
06.06.2019 12:29:57
 
Решение за промяна
24.06.2019 10:40:37
82 от 19.06.2019
Променена Документация
24.06.2019 10:40:37
 
Разяснения по документация за участие
25.06.2019 17:10:46
 
01.07.2019 17:07:33
0.08 MB
Разяснения по документация за участие
11.07.2019 17:05:03
На основание чл. 53 от ППЗОП, отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 15.07.2019 г. (понеделник) от 14:00 часа в административната сграда на АПИ.
Номер на преписка в АОП
06.06.2019 12:29:57
00044-2019-0040
Срок за получаване на офертите
06.06.2019 12:29:57
11.07.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.06.2019 12:29:57
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.09.2019 14:47:26
53-00-9193 от 16.09.2019
На 19.09.2019 г. от 14:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2019 10:53:21
 
25.09.2019 10:53:21
0.46 MB
25.09.2019 10:53:21
0.13 MB
Решение за определяне на изпълнител
25.09.2019 10:53:21
Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция 3 и прекратяване на Обособени позиции 1 и 2 - 130 от 25.09.2019
 
Договор No.Д-138/15.11.2019
Обособена позиция
21.11.2019 10:36:53
3
Предмет на договора
21.11.2019 10:36:53
Обособена позиция № 3: „Изработка и доставка на дамски и мъжки, летни и зимни обувки“
Договор тип
21.11.2019 10:36:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.11.2019 10:36:53
Д-138 от 15.11.2019
944879/18.11.2019 г.
21.11.2019 10:36:53
0.38 MB
21.11.2019 10:36:53
0.08 MB
21.11.2019 10:36:53
0.18 MB
Стойност на договора
21.11.2019 10:36:53
BGN, 198 800.00, 20.00, 238 560.00
Изпълнител
21.11.2019 10:36:53
000790562, Kooперация Кооперативна организация на инвалиди "Ралица"
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.01.2021 15:59:50