ОП Ид.No
1252
Обект на поръчката
29.05.2019 09:51:15
Доставка
Предмет на поръчката
29.05.2019 09:51:15
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Търговище
Ред за провеждане
29.05.2019 09:51:15
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.05.2019 09:51:15
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.05.2019 09:51:15
РД-11-40 от 24.06.2019
Обявление/Публична покана
29.05.2019 09:51:15
№ 24-00-74 от 24.06.2019
Документация
29.05.2019 09:51:15
 
Номер на преписка в АОП
29.05.2019 09:51:15
00044-2019-0046
Срок за получаване на офертите
29.05.2019 09:51:15
31.07.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.05.2019 09:51:15
Протокол №1 от 01.08.2019
05.08.2019 16:56:41
1.35 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.08.2019 09:35:32
№ 53-00-600 от 02.08.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.08.2019 14:54:49
Протокол №2 от 19.08.2019
19.08.2019 14:54:49
0.79 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.08.2019 14:54:49
Доклад № 66-Тщ-554 от 19.08.2019
19.08.2019 14:54:49
1.95 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.08.2019 14:54:49
Решение № РД-11-61 от 19.08.2019
19.08.2019 14:54:49
0.5 MB
 
Договор No.РД-37-5/12.09.2019
Обособена позиция
20.09.2019 11:33:27
1
Предмет на договора
20.09.2019 11:33:27
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Търговище
Договор тип
20.09.2019 11:33:27
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.09.2019 11:33:27
РД-37-5 от 12.09.2019
Уведомление на АОП за сключен договор
20.09.2019 11:33:27
24-00-129 от 17.09.2019
Стойност на договора
20.09.2019 11:33:27
BGN, 7 130.00, 20.00, 8 556.00
Срок за изпълнение
20.09.2019 11:33:27
03.10.2019
Изпълнител
20.09.2019 11:33:27
Ловец-01 ЕООД гр Търговище
Състояние на договора
20.09.2019 11:33:27
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
04.11.2019 14:55:43
№ 24-00-156 от 04.11.2019
Основание за приключване на договора
20.09.2019 11:33:27
Изпълнен в срок в пълен обем и качество.