ОП Ид.No
1256
Обект на поръчката
15.07.2019 17:12:49
Доставка
Предмет на поръчката
15.07.2019 17:12:49
Доставка на въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Русе
Ред за провеждане
15.07.2019 17:12:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.07.2019 17:12:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.07.2019 17:12:49
Решение-4 от 11.07.2019
15.07.2019 17:12:49
2.66 MB
Обявление/Публична покана
15.07.2019 17:12:49
24-00-216 от 11.07.2019
15.07.2019 17:12:49
4.42 MB
Документация
15.07.2019 17:12:49
 
Номер на преписка в АОП
15.07.2019 17:12:49
00044-2019-0054
Срок за получаване на офертите
15.07.2019 17:12:49
16.08.2019 14:38
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.07.2019 17:12:49
Протокол 1, Протокол 2/Доклад на комисия от 05.09.2019
05.09.2019 11:10:04
2.76 MB
19.09.2019 13:03:55
2.19 MB
19.09.2019 13:32:18
5.3 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.09.2019 11:10:04
Съобщение за отваряне на ценови предложения от 05.09.2019
Решение за класиране
19.09.2019 13:03:55
Решение-7 от 19.09.2019
19.09.2019 13:03:55
0.82 MB
 
Договор No.РД-37-3/24.10.2019
Обособена позиция
15.11.2019 16:36:51
1
Предмет на договора
15.11.2019 16:36:51
Доставка на въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Русе
Договор тип
15.11.2019 16:36:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
15.11.2019 16:36:51
12.7 MB
Договор
15.11.2019 16:36:51
РД-37-3 от 24.10.2019
Стойност на договора
15.11.2019 16:36:51
BGN, 15 200.00, 20.00, 18 240.00
Срок за изпълнение
15.11.2019 16:36:51
25.11.2019
30 календарни дни
Изпълнител
15.11.2019 16:36:51
ТИА ГРУП ЕООД гр.Пловдив
Състояние на договора
15.11.2019 16:36:51
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
15.11.2019 16:42:16
 
18.11.2019 11:40:18
4.48 MB