ОП Ид.No
1261
Обект на поръчката
02.08.2019 12:00:30
Услуга
Предмет на поръчката
02.08.2019 12:00:30
„ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ВКЛЮЧВАЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ЗЗБУТ, НАРЕДБА №3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА,ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОБН. ДВ, БР. 14 ОТ 12.02.2008г.“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Осигуряване на комплексно обслужване на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца“;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Организиране и извършване на задължителни първоначални и периодични профилактични медицински прегледи и изследвания на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца”.
Ред за провеждане
02.08.2019 12:00:30
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
02.08.2019 12:00:30
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
02.08.2019 12:00:30
104 от 02.08.2019
02.08.2019 12:00:30
0.25 MB
Обявление/Публична покана
02.08.2019 12:00:30
от 02.08.2019
02.08.2019 12:00:30
0.2 MB
Документация
02.08.2019 12:00:30
 
Разяснения по документация за участие
02.08.2019 12:00:30
 
Номер на преписка в АОП
02.08.2019 12:00:30
00044-2019-0064
Срок за получаване на офертите
02.08.2019 12:00:30
26.08.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.08.2019 12:00:30
 
08.10.2019 14:15:39
0.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2019 09:41:30
53-00-10440 от 22.10.2019
На 25.10.2019 г. от 09:30 часа в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.11.2019 11:05:29
 
15.11.2019 11:05:29
2.56 MB
15.11.2019 11:05:29
3.57 MB
Решение за определяне на изпълнител
15.11.2019 11:05:29
173 от 15.11.2019
Решение за класиране
12.12.2019 11:40:30
193 от 12.12.2019
 
Договор No.Д-182/16.12.2019
Обособена позиция
17.12.2019 12:24:57
1
Предмет на договора
17.12.2019 12:24:57
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Осигуряване на комплексно обслужване на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца“;
Договор тип
17.12.2019 12:24:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.12.2019 12:24:57
Д-182 от 16.12.2019
17.12.2019 12:24:57
0.71 MB
17.12.2019 12:24:57
0.04 MB
17.12.2019 12:24:57
0.06 MB
Стойност на договора
17.12.2019 12:24:57
BGN, 78 521.00, 20.00, 94 225.20
Срок за изпълнение
17.12.2019 12:24:57
 
24 месеца
Изпълнител
17.12.2019 12:24:57
107518480, Медико ЕООД
 
Договор No.Д-17/05.02.2020
Обособена позиция
05.02.2020 14:28:35
2
Предмет на договора
05.02.2020 14:28:35
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Организиране и извършване на задължителни първоначални и периодични профилактични медицински прегледи и изследвания на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца”.
Договор тип
05.02.2020 14:28:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.02.2020 14:28:35
Д-17 от 05.02.2020
958477/05.02.2020 г.
05.02.2020 14:28:35
0.75 MB
05.02.2020 14:28:35
0.15 MB
05.02.2020 14:28:35
0.11 MB
Стойност на договора
05.02.2020 14:28:35
BGN, 148 418.24, 20.00, 178 101.89
Срок за изпълнение
05.02.2020 14:28:35
 
24 месеца
Изпълнител
05.02.2020 14:28:35
203134608, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕЛТ ЕООД