ОП Ид.No
1265
Обект на поръчката
28.06.2019 11:25:46
Услуга
Предмет на поръчката
28.06.2019 11:25:46
Извършване на консултантски услуги – строителен надзор при изпълнение на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция
Ред за провеждане
28.06.2019 11:25:46
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.06.2019 11:25:46
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.06.2019 11:25:46
2 от 25.06.2019
28.06.2019 11:25:46
2.5 MB
Обявление/Публична покана
28.06.2019 11:25:46
24-00-111 от 25.06.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.08.2019 09:14:34
 
04.09.2019г. от 11:00часа в Административната сграда на ОПУ Перник
Документация
28.06.2019 11:25:46
 
Номер на преписка в АОП
28.06.2019 11:25:46
00044-2019-0048
Срок за получаване на офертите
28.06.2019 11:25:46
 
02.08.2019г. 16:30ч.
Решение за класиране
20.09.2019 10:21:54
8 от 20.09.2019
20.09.2019 10:21:54
1.99 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.06.2019 11:25:46
 
 
Договор No.РД- 37-3/15.10.2019
Обособена позиция
18.10.2019 11:46:29
1
Предмет на договора
18.10.2019 11:46:29
Извършване на консултантски услуги – строителен надзор при изпълнение на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция
Договор тип
18.10.2019 11:46:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
18.10.2019 11:46:29
от 15.10.2019
18.10.2019 11:46:29
3.38 MB
Договор
18.10.2019 11:46:29
РД- 37-3 от 15.10.2019
Стойност на договора
18.10.2019 11:46:29
BGN, 9 550.00, 20.00, 11 460.00
Срок за изпълнение
18.10.2019 11:46:29
 
70 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
Изпълнител
18.10.2019 11:46:29
Консулт Инженерингс ЕООД
Състояние на договора
18.10.2019 11:46:29
В изпълнение