ОП Ид.No
1266
Обект на поръчката
27.06.2019 15:11:29
Доставка
Предмет на поръчката
27.06.2019 15:11:29
„Поддръжка и надграждане на ГИС лицензи“
Ред за провеждане
27.06.2019 15:11:29
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
27.06.2019 15:11:29
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
27.06.2019 15:11:29
87 от 27.06.2019
918952/27.06.2019 г.
Номер на преписка в АОП
27.06.2019 15:11:29
00044-2019-0049
Решение за прекратяване
03.09.2019 16:26:57
121 от 03.09.2019