ОП Ид.No
1268
Обект на поръчката
29.10.2019 16:29:07
Услуга
Предмет на поръчката
29.10.2019 16:29:07
Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Видин
Ред за провеждане
29.10.2019 16:29:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.10.2019 16:29:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.10.2019 16:29:07
Решение -3 от 24.10.2019
Обявление/Публична покана
29.10.2019 16:29:07
Обявление от 24.10.2019
Документация
29.10.2019 16:29:07
 
Номер на преписка в АОП
29.10.2019 16:29:07
00044-2019-0125
Срок за получаване на офертите
29.10.2019 16:29:07
28.11.2019 16:19
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.12.2019 10:20:29
Протокол 1 от 02.12.2019
02.12.2019 10:20:29
3.44 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
29.10.2019 16:29:07
Протокол 2 от 10.12.2019
09.01.2020 17:43:41
2.95 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.01.2020 17:43:41
Протокол 3 от 18.12.2019
09.01.2020 17:43:41
1.47 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.01.2020 17:43:41
Доклад от 30.12.2018
09.01.2020 17:43:41
7.79 MB
Решение за класиране
09.01.2020 17:43:41
Решение от 09.01.2020
09.01.2020 17:43:41
1.19 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.12.2019 17:31:47
Съобщение от 13.12.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.05.2020 15:51:31
Протокол 1(4) от 23.03.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.05.2020 15:51:31
Протокол 2(5) от 08.04.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.05.2020 15:51:31
Доклад от 08.05.2020
Решение за определяне на изпълнител
15.05.2020 15:51:31
Решение 2 от 15.05.2020
15.05.2020 15:51:31
0.61 MB
 
Договор No.Д-3/28.07.2020
Обособена позиция
31.07.2020 16:45:18
1
Предмет на договора
31.07.2020 16:45:18
Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Видин
Договор тип
31.07.2020 16:45:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
31.07.2020 16:45:18
Д-3 от 28.07.2020
Стойност на договора
31.07.2020 16:45:18
BGN, 209 963.76, 20.00, 251 956.51
Срок за изпълнение
31.07.2020 16:45:18
01.08.2020
двадесет и четири месеца от 01.08.2020г
Изпълнител
31.07.2020 16:45:18
131350590, Мега Секюрити Груп ЕООД София