ОП Ид.No
1273
Обект на поръчката
23.08.2019 10:32:14
Строителство
Предмет на поръчката
23.08.2019 10:32:14
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Школа за квалификация на кадри КК "Св. Св. Константин и Елена" към ОПУ-Варна
Ред за провеждане
23.08.2019 10:32:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.08.2019 10:32:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.08.2019 10:32:14
Решение-5 от 20.08.2019
Обявление/Публична покана
23.08.2019 10:32:14
24-00-356 от 20.08.2019
Документация
23.08.2019 10:32:14
 
23.08.2019 10:32:14
0.09 MB
23.08.2019 10:32:14
0.15 MB
23.08.2019 15:31:16
0.12 MB
Номер на преписка в АОП
23.08.2019 10:32:14
00044-2019-0067
Срок за получаване на офертите
23.08.2019 10:32:14
26.09.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.08.2019 10:32:14
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.10.2019 15:14:14
16.10.2019 г. от 09:30 ч.
Решение за класиране
23.10.2019 09:17:19
 
 
Договор No.РД-37-3/06.12.2019
Обособена позиция
13.12.2019 13:07:03
1
Предмет на договора
13.12.2019 13:07:03
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Школа за квалификация на кадри КК "Св. Св. Константин и Елена" към ОПУ-Варна
Уведомление на АОП за сключен договор
13.12.2019 13:26:59
24-00-457 от 13.12.2019
Договор тип
13.12.2019 13:07:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.12.2019 13:07:03
РД-37-3 от 06.12.2019
Стойност на договора
13.12.2019 13:07:03
BGN, 8 495.24, 20.00, 10 194.29
Срок за изпълнение
13.12.2019 13:07:03
 
30 дни от датата на възлагателното писмо
Изпълнител
13.12.2019 13:07:03
201134417
Дата на приключване
13.12.2019 13:07:03
02.06.2020
Обявление за приключване на договор
30.06.2020 15:32:26
1.82 MB