ОП Ид.No
1277
Обект на поръчката
25.07.2019 11:00:16
Доставка
Предмет на поръчката
25.07.2019 11:00:16
Доставка на дърва и въглища за нуждите на ОПУ-Сливен 2019г.
Ред за провеждане
25.07.2019 11:00:16
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.07.2019 11:00:16
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.07.2019 11:00:16
рд-20-1 от 22.07.2019
25.07.2019 11:00:16
0.25 MB
Обявление/Публична покана
25.07.2019 11:00:16
24-00-149 от 22.07.2019
25.07.2019 11:00:16
0.42 MB
Документация
25.07.2019 11:00:16
Документация
25.07.2019 11:00:16
0.2 MB
25.07.2019 11:00:16
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
25.07.2019 11:00:16
00044-2019-0056
Срок за получаване на офертите
25.07.2019 11:00:16
27.08.2019 17:30
Решение за класиране
01.10.2019 11:55:05
 
Решение за избор на изпълнител
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.07.2019 11:00:16
 
29.08.2019 16:23:08
0.3 MB
01.10.2019 11:55:05
0.15 MB
01.10.2019 11:55:05
0.09 MB
01.10.2019 11:55:05
0.4 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
28.08.2019 13:51:25
 
28.08.2019 13:51:25
0.03 MB
 
Договор No.РД-37-1/21.11.2019
Обособена позиция
21.11.2019 16:49:08
1
Предмет на договора
21.11.2019 16:49:08
Доставка на дърва и въглища за нуждите на ОПУ-Сливен 2019г.
Договор тип
21.11.2019 16:49:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.11.2019 16:49:08
РД-37-1 от 21.11.2019
21.11.2019 16:49:08
0.4 MB
22.11.2019 09:40:58
0.4 MB
Стойност на договора
21.11.2019 16:49:08
BGN, 4 500.00, 20.00, 5 400.00
Срок за изпълнение
21.11.2019 16:49:08
01.12.2019
Изпълнител
21.11.2019 16:49:08
205423515, АПОСТОЛОВ 2018 ЕООД
Състояние на договора
21.11.2019 16:49:08
В изпълнение