ОП Ид.No
1280
Обект на поръчката
29.07.2019 14:25:01
Доставка
Предмет на поръчката
29.07.2019 14:25:01
Доставка на природен газ за стопански нужди за Административната сграда на Областно пътно управление-Велико Търново
Ред за провеждане
29.07.2019 14:25:01
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
29.07.2019 14:25:01
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
29.07.2019 14:25:01
Решение-2 от 29.07.2019
29.07.2019 14:25:01
13.03 MB
Номер на преписка в АОП
29.07.2019 14:25:01
00044-2019-0060
 
Договор No.РД-37-2/01.10.2019
Обособена позиция
01.10.2019 11:35:52
1
Предмет на договора
01.10.2019 11:35:52
Доставка на природен газ за стопански нужди за Административната сграда на Областно пътно управление-Велико Търново
Договор тип
01.10.2019 11:35:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.10.2019 11:35:52
РД-37-2 от 01.10.2019
01.10.2019 11:35:52
0.86 MB
Стойност на договора
01.10.2019 11:35:52
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Срок за изпълнение
01.10.2019 11:35:52
01.10.2023
Изпълнител
01.10.2019 11:35:52
Овергаз мрежи АД, гр. София