ОП Ид.No
1281
Обект на поръчката
08.08.2019 10:19:35
Строителство
Предмет на поръчката
08.08.2019 10:19:35
„Избор на изпълнител за премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92кв.м., с прилепен към него склад със застроена площ 48кв.м., находящи се в с.Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V, собственост на АПИ-ОПУ Хасково“
Ред за провеждане
08.08.2019 10:19:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.08.2019 10:19:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.08.2019 10:19:35
Решение от 05.08.2019
Решение №2/05.08.2019
08.08.2019 10:19:35
0.44 MB
Обявление/Публична покана
08.08.2019 10:19:35
Обявление от 05.08.2019
Обявление № 24-00-539/05.08.2019
08.08.2019 10:19:35
1.01 MB
Документация
08.08.2019 10:19:35
Документация и образци
08.08.2019 10:19:35
0.28 MB
08.08.2019 10:19:35
0.03 MB
08.08.2019 10:19:35
0.12 MB
Номер на преписка в АОП
08.08.2019 10:19:35
00044-2019-0065
Срок за получаване на офертите
08.08.2019 10:19:35
16.09.2019 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.08.2019 10:19:35
от 14.10.2019
30.09.2019 09:05:26
0.44 MB
17.10.2019 10:11:04
0.29 MB
17.10.2019 10:11:04
0.4 MB
Решение за прекратяване
17.10.2019 10:11:04
от 17.10.2019