ОП Ид.No
1282
Обект на поръчката
01.08.2019 14:01:31
Услуга
Предмет на поръчката
01.08.2019 14:01:31
"Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Разград"
Ред за провеждане
01.08.2019 14:01:31
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.08.2019 14:01:31
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.08.2019 14:01:31
№1 от 29.07.2019
01.08.2019 14:01:31
0.43 MB
Обявление/Публична покана
01.08.2019 14:01:31
№1 от 29.07.2019
01.08.2019 14:01:31
0.65 MB
Документация
01.08.2019 14:01:31
 
01.08.2019 14:01:31
0.1 MB
01.08.2019 14:01:31
0.05 MB
01.08.2019 14:01:31
0.08 MB
01.08.2019 14:01:31
0.1 MB
Разяснения по документация за участие
01.08.2019 14:01:31
 
02.09.2019 16:30:34
2.48 MB
12.09.2019 13:27:31
2.28 MB
Номер на преписка в АОП
01.08.2019 14:01:31
0044-2019-0059
Срок за получаване на офертите
01.08.2019 14:01:31
20.09.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.08.2019 14:01:31
 
24.09.2019 16:48:06
0.34 MB
03.10.2019 14:01:50
0.01 MB
16.10.2019 10:07:10
0.19 MB
16.10.2019 10:07:10
0.14 MB
16.10.2019 10:07:10
0.56 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.10.2019 10:50:11
7 от 16.10.2019
 
Договор No.Д-3/04.11.2019
Обособена позиция
11.11.2019 14:21:17
1
Предмет на договора
11.11.2019 14:21:17
"Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Разград"
Договор тип
11.11.2019 14:21:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.11.2019 14:21:17
Д-3 от 04.11.2019
11.11.2019 14:21:17
1.5 MB
Стойност на договора
11.11.2019 14:21:17
BGN, 125 232.00, 20.00, 150 278.40
Срок за изпълнение
11.11.2019 14:21:17
 
24 месеца
Изпълнител
11.11.2019 14:21:17
ДЗЗД Енигма-СОД-2019 (Енигма-АБК ООД и СОД-Разград ООД)