ОП Ид.No
1285
Обект на поръчката
06.08.2019 08:39:04
Строителство
Предмет на поръчката
06.08.2019 08:39:04
"Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Омуртаг към ОПУ Търговище"
Ред за провеждане
06.08.2019 08:39:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.08.2019 08:39:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.08.2019 08:39:04
РД-11-63 от 29.08.2019
02.09.2019 12:43:48
2.17 MB
Обявление/Публична покана
06.08.2019 08:39:04
24-00-112 от 29.08.2019
Документация
06.08.2019 08:39:04
 
Разяснения по документация за участие
06.08.2019 08:39:04
53-00-761/20.09.2019 г.
Номер на преписка в АОП
06.08.2019 08:39:04
00044-2019-0071
Срок за получаване на офертите
06.08.2019 08:39:04
07.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.08.2019 08:39:04
Протокол №1
11.10.2019 11:19:15
2.02 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.10.2019 14:50:50
Протокол № 2 от 14.10.2019
17.10.2019 14:50:50
1.37 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.10.2019 14:52:16
Доклад № 66-Тщ-689 от 17.10.2019
17.10.2019 14:52:16
2.69 MB
Решение за класиране
17.10.2019 14:53:58
Решение № РД-11-73 от 17.10.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.10.2019 16:02:22
24-00-143 от 08.10.2019
08.10.2019 16:02:22
0.33 MB
 
Договор No.РД-37-6/01.11.2019
Обособена позиция
11.11.2019 14:08:31
1
Предмет на договора
11.11.2019 14:08:31
"Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Омуртаг към ОПУ Търговище"
Договор тип
11.11.2019 14:08:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.11.2019 14:08:31
РД-37-6 от 01.11.2019
Уведомление на АОП за сключен договор
11.11.2019 14:08:31
24-00-160 от 07.11.2019
Стойност на договора
11.11.2019 14:08:31
BGN, 9 355.90, 20.00, 11 227.08
Срок за изпълнение
11.11.2019 14:08:31
30.11.2019
Изпълнител
11.11.2019 14:08:31
Бобстрой БГ ЕООД
Дата на приключване
11.11.2019 14:08:31
30.11.2019
Състояние на договора
11.11.2019 14:08:31
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2019 12:44:16
24-00-176 от 04.12.2019