ОП Ид.No
1288
Обект на поръчката
16.09.2019 10:20:16
Доставка
Предмет на поръчката
16.09.2019 10:20:16
„Доставка на компютърни системи, преносими компютри и UPS устройства за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“
Ред за провеждане
16.09.2019 10:20:16
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.09.2019 10:20:16
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.09.2019 10:20:16
125 от 12.09.2019
933053/12.09.2019 г.
16.09.2019 10:20:16
0.17 MB
Обявление/Публична покана
16.09.2019 10:20:16
от 12.09.2019
933056/12.09.2019 г.
16.09.2019 10:20:16
0.19 MB
Документация
16.09.2019 10:20:16
 
Разяснения по документация за участие
16.09.2019 10:20:16
 
Номер на преписка в АОП
16.09.2019 10:20:16
00044-2019-0093
Срок за получаване на офертите
16.09.2019 10:20:16
21.10.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
16.09.2019 10:20:16
 
31.10.2019 13:55:42
0.14 MB
17.12.2019 15:33:29
0.19 MB
17.12.2019 15:33:29
0.14 MB
17.12.2019 15:33:29
0.21 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.11.2019 13:10:38
53-00-11724 от 25.11.2019
На 29.11.2019 г. от 12:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложение на допуснатите участници.
Решение за класиране
17.12.2019 15:33:29
201 от 17.12.2019
Решение за класиране
 
Договор No.НТУ/Д-1//24.01.2020
Обособена позиция
27.01.2020 11:02:41
1
Предмет на договора
27.01.2020 11:02:41
„Доставка на компютърни системи, преносими компютри и UPS устройства за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“
Договор тип
27.01.2020 11:02:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.01.2020 11:02:41
НТУ/Д-1/ от 24.01.2020
956316/24.01.2020 г.
27.01.2020 11:02:41
0.54 MB
27.01.2020 11:02:41
0.35 MB
27.01.2020 11:02:41
0.08 MB
Стойност на договора
27.01.2020 11:02:41
BGN, 185 060.00, 20.00, 222 072.00
Срок за изпълнение
27.01.2020 11:02:41
 
20 дни
Изпълнител
27.01.2020 11:02:41
175415627, Контракс АД
Промени в условията на договора
02.11.2020 11:28:54
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
23.11.2020 14:47:20