ОП Ид.No
1289
Обект на поръчката
05.09.2019 13:33:46
Строителство
Предмет на поръчката
05.09.2019 13:33:46
РЕМОНТ НА РПС-БЯЛА КЪМ ОПУ-РУСЕ
Ред за провеждане
05.09.2019 13:33:46
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 13:33:46
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 13:33:46
Решение -6 от 03.09.2019
05.09.2019 13:33:46
2.34 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 13:33:46
24-00-289 от 03.09.2019
05.09.2019 13:33:46
3.88 MB
Документация
05.09.2019 13:33:46
Документация, Образци, КСС, ЕЕДОП и Приложения
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 13:33:46
00044-2019-0080
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 13:33:46
10.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.09.2019 13:33:46
Протокол 1, Доклад от 16.10.2019
21.10.2019 15:24:54
0.45 MB
21.10.2019 15:24:54
0.73 MB
Решение за прекратяване
24.10.2019 10:34:44
8, от 21.10.2019