ОП Ид.No
1291
Обект на поръчката
05.09.2019 14:20:46
Строителство
Предмет на поръчката
05.09.2019 14:20:46
РЕМОНТ РПС-РУСЕ, ПЪТ I-2 РУСЕ КЪМ ОПУ-РУСЕ
Ред за провеждане
05.09.2019 14:20:46
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 14:20:46
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 14:20:46
Решение-5 от 03.09.2019
05.09.2019 14:20:46
2.35 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 14:20:46
24-00-288 от 03.09.2019
05.09.2019 14:20:46
3.89 MB
Документация
05.09.2019 14:20:46
Документация, Образци, КСС, ЕЕДОП и Приложения
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 14:20:46
00044-2019-0079
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 14:20:46
14.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.09.2019 14:20:46
Протокол 1, Доклад от 16.10.2019
21.10.2019 15:36:11
0.44 MB
21.10.2019 15:36:11
0.73 MB
Решение за прекратяване
21.10.2019 15:36:11
9 от 21.10.2019