ОП Ид.No
1292
Обект на поръчката
16.08.2019 11:56:52
Доставка
Предмет на поръчката
16.08.2019 11:56:52
„Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ , в частта по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“.
Ред за провеждане
16.08.2019 11:56:52
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.08.2019 11:56:52
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
16.08.2019 11:56:52
Покана № 53-00-8264 от 16.08.2019
Покана до Кооперация Панда, Перун - ККБ ЕООД, Престиж Бизнес 93 ООД, Контракс АД
Документация
16.08.2019 11:56:52
 
Номер на преписка в АОП
16.08.2019 11:56:52
00210-2017-0013
(към Рамково споразумение № СПОР-7/ 15.03.2018 г. на ЦОП с предмет „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ , в частта по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“.)
Срок за получаване на офертите
16.08.2019 11:56:52
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.08.2019 15:27:24
53-00-8560 от 28.08.2019
На 03.09.2019 г. от 10:00 часа (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
16.08.2019 11:56:52
 
Решение за класиране
26.09.2019 11:33:33
133 от 26.09.2019
Решение за определяне на изпълнител
 
Договор No.Д-135/05.11.2019
Обособена позиция
11.11.2019 13:56:44
1
Предмет на договора
11.11.2019 13:56:44
„Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ , в частта по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“.
Договор тип
11.11.2019 13:56:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.11.2019 13:56:44
Д-135 от 05.11.2019
943351/06.11.2019 г.
11.11.2019 13:56:44
0.22 MB
11.11.2019 13:56:44
0.1 MB
11.11.2019 13:56:44
0.09 MB
Стойност на договора
11.11.2019 13:56:44
BGN, 242 879.70, 242 879.70
Изпълнител
11.11.2019 13:56:44
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.11.2022 15:13:55
24-00-2834 от 08.11.2022
1039282/08.11.2022