ОП Ид.No
1296
Обект на поръчката
22.08.2019 17:17:34
Строителство
Предмет на поръчката
22.08.2019 17:17:34
„Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“
Ред за провеждане
22.08.2019 17:17:34
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
22.08.2019 17:17:34
Договаряне без предварително обявление
Становище от АОП
30.08.2019 18:01:25
 
Решение за откриване на процедурата
22.08.2019 17:17:34
112 от 22.08.2019
929491/22.08.2019 г.
22.08.2019 17:17:34
0.33 MB
Номер на преписка в АОП
22.08.2019 17:17:34
00044-2019-0069
 
Договор No.РД-33-10/04.09.2019
Обособена позиция
16.09.2019 10:26:55
1
Предмет на договора
16.09.2019 10:26:55
„Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“
Договор тип
16.09.2019 10:26:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.09.2019 10:26:55
РД-33-10 от 04.09.2019
933131/13.09.2019 г.
16.09.2019 10:26:55
1.62 MB
16.09.2019 10:26:55
0.51 MB
16.09.2019 10:26:55
0.31 MB
Стойност на договора
16.09.2019 10:26:55
BGN, 1 500 000.00, 20.00, 1 800 000.00
Срок за изпълнение
16.09.2019 10:26:55
 
4 месеца
Изпълнител
16.09.2019 10:26:55
ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД