ОП Ид.No
1299
Обект на поръчката
04.09.2019 12:18:42
Строителство
Предмет на поръчката
04.09.2019 12:18:42
„Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир“
Ред за провеждане
04.09.2019 12:18:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2019 12:18:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.09.2019 12:18:42
4 от 30.08.2019
04.09.2019 12:18:42
1.97 MB
Обявление/Публична покана
04.09.2019 12:18:42
24-00-150 от 30.08.2019
04.09.2019 12:18:42
5.81 MB
Документация
04.09.2019 12:18:42
 
Разяснения по документация за участие
04.09.2019 12:18:42
 
25.09.2019 11:02:34
0.73 MB
Номер на преписка в АОП
04.09.2019 12:18:42
00044-2019-0073
Срок за получаване на офертите
04.09.2019 12:18:42
 
Срок за получаване на оферти 04.10.2019г. 16:30часа. Условия за отваряне на офертите: Отварянето на постъпилите оферти ще бъде на 07.10.2019г. от 11:00часа в Административната сграда на ОПУ Перник, гр. Перник, ул. Софийко шосе № 31, ет.2, Заседателна зала
30.09.2019 10:44:38
1.69 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.10.2019 10:49:39
от 25.10.2019
Отваряне на ценови оферти на 25.10.2019г. от 11:00 часа в Адм. сграда на ОПУ Перник, ет.2, Заседателна зала
Решение за класиране
31.10.2019 14:24:08
12 от 31.10.2019
31.10.2019 14:24:08
0.65 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.09.2019 12:18:42
 
 
Договор No.РД-37-6/27.11.2019
Обособена позиция
02.12.2019 11:11:50
1
Предмет на договора
02.12.2019 11:11:50
Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София- Радомир
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.06.2020 12:12:24
от 02.06.2020
Уведомление на АОП за сключен договор
02.12.2019 11:11:50
от 27.11.2019
Договор тип
02.12.2019 11:11:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.12.2019 11:11:50
РД-37-6 от 27.11.2019
Стойност на договора
02.12.2019 11:11:50
BGN, 789 569.02, 20.00, 947 482.82
Срок за изпълнение
02.12.2019 11:11:50
 
80 календарни дни
Изпълнител
02.12.2019 11:11:50
КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД
Състояние на договора
02.12.2019 11:11:50
В изпълнение