ОП Ид.No
1303
Обект на поръчката
03.10.2019 10:33:55
Доставка
Предмет на поръчката
03.10.2019 10:33:55
“Избор на изпълнител за доставка, монтаж, конфигуриране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървъри, система за съхранение на данни, мрежово оборудване, защитни стени и софтуер за виртуализация и управление на средата за нуждите на НТУ (Национално тол управление
Ред за провеждане
03.10.2019 10:33:55
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.10.2019 10:33:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.10.2019 10:33:55
138 от 30.09.2019
936089/30.09.2019 г.
03.10.2019 10:33:55
0.19 MB
Обявление/Публична покана
03.10.2019 10:33:55
от 30.09.2019
936091/30.09.2019 г.
03.10.2019 10:33:55
0.2 MB
Документация
03.10.2019 10:33:55
 
04.10.2019 10:05:45
0.37 MB
04.10.2019 10:05:45
0.11 MB
04.10.2019 10:05:45
0.08 MB
Разяснения по документация за участие
03.10.2019 10:33:55
 
Разяснения по документация за участие
07.11.2019 15:14:37
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 13.11.2019 г., от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Номер на преписка в АОП
03.10.2019 10:33:55
00044-2019-0107
Срок за получаване на офертите
03.10.2019 10:33:55
07.11.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.12.2019 11:24:16
53-00-12389 от 10.12.2019
На 13.12.2019 г. от 14:00 ч. в зала 701 в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура" ще се извърши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници
Срок за отваряне на ценови оферти
03.01.2020 09:35:49
08.01.2020
На 08.01.2020 г. от 10:00 ч., в зала 701 в админидстративната сграда на АПИ ще се извърши отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
03.10.2019 10:33:55
 
13.03.2020 13:06:45
0.15 MB
13.03.2020 13:06:45
0.11 MB
13.03.2020 13:06:45
0.21 MB
Решение за определяне на изпълнител
13.03.2020 13:06:45
5021 от 13.03.2020
 
Договор No.Д-95/09.09.2020
Обособена позиция
17.09.2020 11:38:10
1
Предмет на договора
17.09.2020 11:38:10
“Избор на изпълнител за доставка, монтаж, конфигуриране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървъри, система за съхранение на данни, мрежово оборудване, защитни стени и софтуер за виртуализация и управление на средата за нуждите на НТУ (Национално тол управление
Договор тип
17.09.2020 11:38:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.09.2020 11:38:10
Д-95 от 09.09.2020
994037/14.09.2020
17.09.2020 11:38:10
0.36 MB
17.09.2020 11:38:10
0.04 MB
17.09.2020 11:38:10
0.08 MB
17.09.2020 11:38:10
0.28 MB
Стойност на договора
17.09.2020 11:38:10
BGN, 239 783.00, 20.00, 287 739.60
Срок за изпълнение
17.09.2020 11:38:10
 
45 работни дни
Изпълнител
17.09.2020 11:38:10
175415627, Контракс АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.02.2021 17:37:00
24-00-281 от 08.02.2021