ОП Ид.No
1305
Обект на поръчката
05.09.2019 14:50:09
Строителство
Предмет на поръчката
05.09.2019 14:50:09
Ремонт на покривното пространство на База за поддържане "Босна" към ОПУ Бургас
Ред за провеждане
05.09.2019 14:50:09
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 14:50:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 14:50:09
3 от 05.09.2019
05.09.2019 14:50:09
1.32 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 14:50:09
24-00-352 от 05.09.2019
05.09.2019 14:50:09
9.84 MB
Документация
05.09.2019 14:50:09
Документация и образци
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 14:50:09
00044-2019-0081
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 14:50:09
08.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.09.2019 14:50:09
от 15.10.2019
Протокол № 1
15.10.2019 15:54:12
0.58 MB
05.11.2019 16:01:12
0.29 MB
05.11.2019 16:01:12
0.19 MB
05.11.2019 16:01:12
0.21 MB
05.11.2019 16:01:12
1.04 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2019 14:59:00
от 22.10.2019
Покана за отваряне ценови оферти
Решение за класиране
05.11.2019 16:01:12
от 05.11.2019
Решение за класиране
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
20.12.2019 11:38:59
1
Предмет на договора
20.12.2019 11:38:59
Ремонт на покривното пространство на База за поддържане "Босна" към ОПУ Бургас
Договор тип
20.12.2019 11:38:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.12.2019 11:38:59
от 03.12.2019
Договор № РД-37-7/03.12.2019г.
20.12.2019 11:38:59
26.1 MB
Стойност на договора
20.12.2019 11:38:59
BGN, 37 739.55, 20.00, 45 287.46
Срок за изпълнение
20.12.2019 11:38:59
22.12.2019
Уведомление на АОП за изпълнен договор
31.01.2020 15:30:35
от 31.01.2020
Дата на приключване
20.12.2019 11:38:59
22.12.2019
Състояние на договора
20.12.2019 11:38:59
Изпълнен в срок