ОП Ид.No
1307
Обект на поръчката
09.09.2019 10:07:49
Строителство
Предмет на поръчката
09.09.2019 10:07:49
Извършване на ремонтни дейности на МТб на обект Административна сграда на ОПУ Монтана
Ред за провеждане
09.09.2019 10:07:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.09.2019 10:07:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.09.2019 10:07:49
от 03.09.2019
09.09.2019 10:07:49
0.26 MB
Обявление/Публична покана
09.09.2019 10:07:49
 
09.09.2019 10:07:49
22.37 MB
Документация
09.09.2019 10:07:49
Документация, ЕЕДОП, Прил. 1, Прил. 2
09.09.2019 10:07:49
0.26 MB
10.09.2019 09:33:31
0.1 MB
10.09.2019 09:33:31
0.15 MB
25.09.2019 14:09:58
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
09.09.2019 10:07:49
00044-2019-0078
Срок за получаване на офертите
09.09.2019 10:07:49
04.10.2019 08:16
Съобщение по чл.53 ППЗОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.09.2019 10:07:49
Съобщение за отваряне от 13.11.2019
Протокол 1 /15.10.2019г.; Протокол 2/31.10.2019г.; Протокол 3 от 11.11.2019г. Доклад на комисията-13.11.2019г. Решение № 4 от 18.11.2019г. Съобщение по чл. 43 ЗОП
16.10.2019 13:40:16
0.38 MB
01.11.2019 13:37:08
0.12 MB
11.11.2019 11:32:12
0.18 MB
13.11.2019 15:27:23
0.41 MB
19.11.2019 09:36:06
0.05 MB
 
Договор No.РД-37-3/06.12.2018
Обособена позиция
06.12.2019 15:37:24
1
Договор тип
06.12.2019 15:37:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор РД -37-3
06.12.2019 15:37:24
39.24 MB
06.12.2019 15:37:24
2.23 MB
Договор
06.12.2019 15:37:24
РД-37-3 от 06.12.2018
06.12.2019 15:37:24
39.24 MB
Стойност на договора
06.12.2019 15:37:24
BGN, 9 992.77, 20.00, 11 991.32
Срок за изпълнение
06.12.2019 15:37:24
05.01.2020
Изпълнител
06.12.2019 15:37:24
Бобстрой БГ ЕООД
Дата на приключване
06.12.2019 15:37:24
05.01.2020
Състояние на договора
06.12.2019 15:37:24
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
06.12.2019 15:37:24
Констативен протокол обр. 15 от 16.12.2019г.
17.12.2019 14:27:44
0.16 MB