ОП Ид.No
1308
Обект на поръчката
09.09.2019 16:54:03
Строителство
Предмет на поръчката
09.09.2019 16:54:03
„Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
„Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“
1 „Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“
Ред за провеждане
09.09.2019 16:54:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.09.2019 16:54:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.09.2019 16:54:03
0002 от 01.08.2019
09.09.2019 16:54:03
0.28 MB
Обявление/Публична покана
09.09.2019 16:54:03
от 01.08.2019
09.09.2019 16:54:03
0.6 MB
Документация
09.09.2019 16:54:03
 
Разяснения по документация за участие
09.09.2019 16:54:03
Съобщение до всички заинтересовани лица:На основание чл.53, от ППЗОП, отварянето на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“, ще се извърши на 08.11.2019г. /петък/ от 16.00 часа в административната сграда на Областно Пътно Управление София, намираща се на адрес: гр.София,1618, бул.Цар Борис ІІІ, № 215, ет.5, в заседателната зала /стая № 4/. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП-участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Номер на преписка в АОП
09.09.2019 16:54:03
00044-2019-0084
Срок за получаване на офертите
09.09.2019 16:54:03
01.11.2019 22:49
Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.09.2019 16:54:03
протокол №1, протокол №2,Доклад на комисията от 18.11.2019
протокол №1, протокол №2,Доклад на комисията
18.11.2019 15:00:48
0.99 MB
18.11.2019 15:00:48
0.79 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.11.2019 09:29:21
Решение за класиране - Решение за класиране
19.11.2019 09:29:21
0.65 MB
 
Договор No.Договор за възлагане на обществена поръчка/09.12.2019
Предмет на договора
09.12.2019 15:59:09
„Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“
Договор
09.12.2019 15:59:09
Договор за възлагане на обществена поръчка от 09.12.2019
Стойност на договора
09.12.2019 15:59:09
BGN, 13 574.40, 20.00, 16 289.28
Срок за изпълнение
09.12.2019 15:59:09
27.01.2020
петдесет календарни дни от датата на регистриране в деловодната системе на възложителя.
Изпълнител
09.12.2019 15:59:09
ЕТ Мони-8 Методи Георгиев
Дата на приключване
09.12.2019 15:59:09
27.01.2020