ОП Ид.No
1310
Обект на поръчката
13.09.2019 11:51:34
Строителство
Предмет на поръчката
13.09.2019 11:51:34
"Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС - Чирпан към ОПУ - Стара Загора"
Ред за провеждане
13.09.2019 11:51:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2019 11:51:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2019 11:51:34
Решение-3 от 10.09.2019
Обявление/Публична покана
13.09.2019 11:51:34
24-00-528 от 10.09.2019
13.09.2019 11:51:34
5.07 MB
Документация
13.09.2019 11:51:34
 
24.09.2019 12:09:03
0.2 MB
Разяснения по документация за участие
13.09.2019 11:51:34
 
Номер на преписка в АОП
13.09.2019 11:51:34
00044-2019-0088
Срок за получаване на офертите
13.09.2019 11:51:34
15.10.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2019 11:51:34
Протокол 1 от 24.10.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.11.2019 16:11:16
 
Решение за класиране
25.11.2019 17:28:15
Решение-6 от 25.11.2019
 
Договор No.Д-1/21.01.2020
Обособена позиция
24.02.2020 17:20:53
1
Предмет на договора
24.02.2020 17:20:53
"Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС - Чирпан към ОПУ - Стара Загора"
Договор тип
24.02.2020 17:20:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
24.02.2020 17:20:53
24-00-81 от 20.02.2020
Договор
24.02.2020 17:20:53
Д-1 от 21.01.2020
Стойност на договора
24.02.2020 17:20:53
BGN, 11 942.97, 20.00, 14 331.56
Срок за изпълнение
24.02.2020 17:20:53
 
тридесет календарни дни
Изпълнител
24.02.2020 17:20:53
МС Строй Билдинг ЕООД