ОП Ид.No
1311
Обект на поръчката
10.09.2019 11:44:25
Строителство
Предмет на поръчката
10.09.2019 11:44:25
"Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово"
1 "Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово"
Ред за провеждане
10.09.2019 11:44:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.09.2019 11:44:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.09.2019 11:44:25
7 от 10.09.2019
Обявление/Публична покана
10.09.2019 11:44:25
24-00-135 от 10.09.2019
12.09.2019 09:22:16
10.22 MB
Документация
10.09.2019 11:44:25
 
Номер на преписка в АОП
10.09.2019 11:44:25
00044-2019-0087
Срок за получаване на офертите
10.09.2019 11:44:25
15.10.2019 09:23
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.09.2019 11:44:25
 
Съобщение за отваряне на ценови предложения
 
Договор No.№ РД-37-2/12.11.2019
Предмет на договора
06.02.2020 14:18:15
Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово"
Договор тип
06.02.2020 14:18:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.02.2020 14:18:15
№ РД-37-2 от 12.11.2019
Стойност на договора
06.02.2020 14:18:15
BGN, 3 539.50, 20.00, 4 247.40
Срок за изпълнение
06.02.2020 14:18:15
12.12.2019
Изпълнител
06.02.2020 14:18:15
Вълковстрой инженеринг ЕООД
Дата на приключване
06.02.2020 14:18:15
15.11.2019
Състояние на договора
06.02.2020 14:18:15
Изпълнен в срок
 
Договор No.РД-37-2/12.11.2019
Обособена позиция
12.11.2019 14:34:39
1
Предмет на договора
12.11.2019 14:34:39
"Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово"
Договор тип
12.11.2019 14:34:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.11.2019 14:34:39
РД-37-2 от 12.11.2019
Стойност на договора
12.11.2019 14:34:39
BGN, 3 539.50, 20.00, 4 247.40
Срок за изпълнение
12.11.2019 14:34:39
12.12.2019
Изпълнител
12.11.2019 14:34:39
Вълковстрой инженеринг ЕООД
Състояние на договора
12.11.2019 14:34:39
Изпълнен в срок
Гаранции