ОП Ид.No
1312
Обект на поръчката
13.09.2019 10:18:48
Строителство
Предмет на поръчката
13.09.2019 10:18:48
Ремонтни дейности в трафопост при кантон Чуката към ОПУ Сливен
Ред за провеждане
13.09.2019 10:18:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2019 10:18:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2019 10:18:48
РД-20-3 от 10.09.2019
Решение за откриване на процедура
Обявление/Публична покана
13.09.2019 10:18:48
24-00-174 от 10.09.2019
Обявление за поръчка
Документация
13.09.2019 10:18:48
Документация
13.09.2019 10:18:48
0.22 MB
Номер на преписка в АОП
13.09.2019 10:18:48
00044-2019-0089
Срок за получаване на офертите
13.09.2019 10:18:48
18.10.2019 17:30
Срок за отваряне на ценови оферти
21.10.2019 15:57:25
 
21.10.2019 15:57:25
0.02 MB
Решение за класиране
05.11.2019 16:18:16
 
Решение
05.11.2019 16:18:16
0.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2019 10:18:48
 
Доклад от работата на комисията
05.11.2019 16:18:16
0.49 MB
05.11.2019 16:18:16
0.35 MB
05.11.2019 16:18:16
0.14 MB
 
Договор No.РД-37-2/26.11.2019
Обособена позиция
26.11.2019 15:47:18
1
Предмет на договора
26.11.2019 15:47:18
Ремонтни дейности в трафопост при кантон Чуката към ОПУ Сливен
Договор тип
26.11.2019 15:47:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
26.11.2019 15:47:18
0.79 MB
Договор
26.11.2019 15:47:18
РД-37-2 от 26.11.2019
Стойност на договора
26.11.2019 15:47:18
BGN, 4 248.30, 20.00, 5 097.96
Срок за изпълнение
26.11.2019 15:47:18
06.12.2019
Изпълнител
26.11.2019 15:47:18
Вълковстрой инженеринг ЕООД
Състояние на договора
26.11.2019 15:47:18
В изпълнение