ОП Ид.No
1315
Обект на поръчката
11.09.2019 16:36:51
Строителство
Предмет на поръчката
11.09.2019 16:36:51
Ремонт на помещение в административната сграда на ОПУ-Добрич
Ред за провеждане
11.09.2019 16:36:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.09.2019 16:36:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.09.2019 16:36:51
4 от 09.09.2019
Обявление/Публична покана
11.09.2019 16:36:51
24-00-153 от 09.09.2019
Документация
11.09.2019 16:36:51
 
11.09.2019 16:36:51
0.09 MB
11.09.2019 16:36:51
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
11.09.2019 16:36:51
00044-2019-0083
Срок за получаване на офертите
11.09.2019 16:36:51
14.10.2019 16:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.10.2019 15:29:36
22.10.2019 г. 10:00 часа
Решение за класиране
06.11.2019 13:16:07
Решение № 6 от 06.11.2019
06.11.2019 13:16:07
5.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.09.2019 16:36:51
Протоколи № 1, № 2, № 3 и Доклад от 28.10.2019
16.10.2019 16:36:40
9.65 MB
06.11.2019 13:16:07
9.68 MB
06.11.2019 13:16:07
13.62 MB
 
Договор No.РД-37-4/29.11.2019
Обособена позиция
09.12.2019 14:43:22
1
Предмет на договора
09.12.2019 14:43:22
Ремонт на помещение в административната сграда на ОПУ-Добрич
Договор тип
09.12.2019 14:43:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.12.2019 14:43:22
РД-37-4 от 29.11.2019
Стойност на договора
09.12.2019 14:43:22
BGN, 6 493.35, 20.00, 7 792.02
Срок за изпълнение
09.12.2019 14:43:22
30.12.2019
Изпълнител
09.12.2019 14:43:22
ВЕНЕРА ООД
Уведомление на АОП за сключен договор
09.12.2019 14:43:22
24-00-188 от 05.12.2019
Състояние на договора
09.12.2019 14:43:22
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
20.01.2020 11:57:28
24-00-5 от 14.01.2020