ОП Ид.No
1318
Обект на поръчката
24.09.2019 11:01:34
Строителство
Предмет на поръчката
24.09.2019 11:01:34
„Ремонт на покрив на кантон м. Предела към ОПУ Благоевград“ и „Ремонтни дейности на помещение № 9 в Административната сграда на ОПУ Благоевград“
Ред за провеждане
24.09.2019 11:01:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.09.2019 11:01:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.09.2019 11:01:34
1 от 18.09.2019
Обявление/Публична покана
24.09.2019 11:01:34
24-00-393 от 18.09.2019
Документация
24.09.2019 11:01:34
Документация и приложения
Номер на преписка в АОП
24.09.2019 11:01:34
044-2019-0103
Срок за получаване на офертите
24.09.2019 11:01:34
28.10.2019 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.09.2019 11:01:34
1 от 07.11.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.11.2019 15:11:44
2 от 12.11.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.11.2019 15:11:44
от 12.11.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.11.2019 15:09:21
3 от 18.11.2019
18.11.2019 15:09:21
6.32 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.11.2019 16:18:31
от 20.11.2019
Решение за класиране
20.11.2019 16:18:31
2 от 20.11.2019
 
Договор No.РД-37-2/09.12.2019
Обособена позиция
10.12.2019 15:23:59
1
Предмет на договора
10.12.2019 15:23:59
„Ремонт на покрив на кантон м. Предела към ОПУ Благоевград“ и „Ремонтни дейности на помещение № 9 в Административната сграда на ОПУ Благоевград“
Договор тип
10.12.2019 15:23:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.12.2019 15:23:59
РД-37-2 от 09.12.2019
Стойност на договора
10.12.2019 15:23:59
BGN, 7 913.28, 20.00, 9 495.94
Срок за изпълнение
10.12.2019 15:23:59
07.01.2020
Изпълнител
10.12.2019 15:23:59
3
Уведомление на АОП за сключен договор
11.12.2019 11:18:05
24-00-454 от 11.12.2019