ОП Ид.No
1319
Обект на поръчката
19.09.2019 10:44:13
Услуга
Предмет на поръчката
19.09.2019 10:44:13
„Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“,
Ред за провеждане
19.09.2019 10:44:13
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.09.2019 10:44:13
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.09.2019 10:44:13
 
Решението и обявлението и договора са налични на профила на купувача на НКСИП
Документация
19.09.2019 10:44:13
Налична на профила на купувача на НКСИП
Номер на преписка в АОП
19.09.2019 10:44:13
03461-2015-0002
Поръчката е открита и проведена от Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти (с прекратена дейност от 15.04.2016 г.)
 
Договор No.164/30.12.2015
Обособена позиция
19.09.2019 10:44:13
1
Предмет на договора
19.09.2019 10:44:13
„Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“,
Договор тип
19.09.2019 10:44:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.09.2019 10:44:13
164 от 30.12.2015
Стойност на договора
19.09.2019 10:44:13
BGN, 1 695 249.00, 20.00, 2 034 298.80
Срок за изпълнение
19.09.2019 10:44:13
 
60 месеца
Изпълнител
19.09.2019 10:44:13
176951325, ДЗЗД СН АМ СТРУМА Лот 3.1
Промени в условията на договора
19.09.2019 10:44:13