ОП Ид.No
1321
Обект на поръчката
19.09.2019 13:01:12
Строителство
Предмет на поръчката
19.09.2019 13:01:12
Ремонт на помещения на I-ви етаж от административната сграда на ОПУ-Шумен
Ред за провеждане
19.09.2019 13:01:12
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.09.2019 13:01:12
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.09.2019 13:01:12
№1 от 16.09.2019
19.09.2019 13:01:12
10.35 MB
Обявление/Публична покана
19.09.2019 13:01:12
24-00-133 от 16.09.2019
19.09.2019 13:01:12
24.58 MB
Документация
19.09.2019 13:01:12
 
19.09.2019 13:01:12
0.14 MB
19.09.2019 13:01:12
0.09 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
29.10.2019 14:50:25
 
29.10.2019 14:50:25
0.02 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.11.2019 10:09:18
№ 1 от 22.10.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.11.2019 10:09:18
№ 2 от 01.11.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.11.2019 10:09:18
66-Шн-397 от 01.11.2019
Решение за определяне на изпълнител
08.11.2019 10:09:18
№ 2 от 07.11.2019
Номер на преписка в АОП
19.09.2019 13:01:12
00044-2019-0098
Срок за получаване на офертите
19.09.2019 13:01:12
21.10.2019 17:00
 
Договор No.Д-4/12.12.2019
Предмет на договора
10.01.2020 14:18:16
Ремонт на помещения на I-ви етаж от административната сграда на ОПУ-Шумен
Уведомление на АОП за сключен договор
10.01.2020 14:18:16
24-00-1 от 08.01.2020
Обявление за възложена поръчка
10.01.2020 14:18:16
18.23 MB
Договор тип
10.01.2020 14:18:16
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.01.2020 14:18:16
Д-4 от 12.12.2019
10.01.2020 14:18:16
5.48 MB
Стойност на договора
10.01.2020 14:18:16
BGN, 11 932.89, 20.00, 14 319.47
Изпълнител
10.01.2020 14:18:16
АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ АД
Състояние на договора
10.01.2020 14:18:16
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
10.01.2020 14:18:16
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
20.01.2020 15:47:51
8.98 MB