ОП Ид.No
1326
Обект на поръчката
17.09.2019 17:28:32
Услуга
Предмет на поръчката
17.09.2019 17:28:32
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ – Ловеч“
Ред за провеждане
17.09.2019 17:28:32
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.09.2019 17:28:32
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.09.2019 17:28:32
РД-11-62 от 17.09.2019
17.09.2019 17:28:32
5.72 MB
Обявление/Публична покана
17.09.2019 17:28:32
24-00-235 от 17.09.2019
17.09.2019 17:28:32
10.03 MB
Документация
17.09.2019 17:28:32
 
Номер на преписка в АОП
17.09.2019 17:28:32
00044-2019-0101
Срок за получаване на офертите
17.09.2019 17:28:32
28.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.09.2019 17:28:32
 
17.12.2019 14:39:37
5.09 MB
17.12.2019 14:39:37
5.52 MB
17.12.2019 14:39:37
14.74 MB
Решение за класиране
17.12.2019 15:42:03
РД-11-117 от 17.12.2019
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.12.2019 17:07:29
53-00-822 от 03.12.2019
 
Договор No.РД-37-1/24.01.2020
Обособена позиция
07.02.2020 14:35:28
1
Предмет на договора
07.02.2020 14:35:28
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ – Ловеч“
Договор тип
07.02.2020 14:35:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Допълнително споразумение
29.06.2020 11:23:55
РД-37-1 от 24.01.2020
Споразумение за изменение
29.06.2020 11:23:55
2.14 MB
Договор
07.02.2020 14:35:28
РД-37-1 от 24.01.2020
07.02.2020 14:35:28
15.71 MB
Стойност на договора
07.02.2020 14:35:28
BGN, 39 000.00, 20.00, 46 800.00
Срок за изпълнение
07.02.2020 14:35:28
23.01.2022
Промени в условията на договора
29.06.2020 11:23:55
Обявление за изменение на договор
Уведомление на АОП за сключен договор
07.02.2020 14:35:28
24-00-22 от 06.02.2020
Обявление за възложена поръчка
07.02.2020 14:35:28
12.94 MB
Основание за приключване на договора
07.02.2020 14:35:28
Обявление 24-00-38/24.02.2022 за приключване на договор