ОП Ид.No
1329
Обект на поръчката
25.09.2019 15:53:00
Доставка
Предмет на поръчката
25.09.2019 15:53:00
„Доставка на зимни и летни автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура”
Ред за провеждане
25.09.2019 15:53:00
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2019 15:53:00
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
25.09.2019 15:53:00
132 от 25.09.2019
935220/25.09.2019 Г.
25.09.2019 15:53:00
0.19 MB
Обявление/Публична покана
25.09.2019 15:53:00
от 25.09.2019
935221/25.09.2019 г.
25.09.2019 15:53:00
0.18 MB
Документация
25.09.2019 15:53:00
 
25.09.2019 15:53:00
0.3 MB
25.09.2019 15:53:00
0.2 MB
25.09.2019 15:53:00
0.13 MB
Решение за промяна
16.10.2019 17:16:00
149 от 16.10.2019
Разяснения по документация за участие
25.09.2019 15:53:00
 
Номер на преписка в АОП
25.09.2019 15:53:00
00044-2019-0106
Срок за получаване на офертите
25.09.2019 15:53:00
24.10.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.09.2019 15:53:00
 
28.10.2019 17:11:15
7.03 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.11.2019 11:28:11
53-00-10862 от 04.11.2019
На 06.11.2019 г. от 14:00 часа, в зала 702 на VII -ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.11.2019 14:28:44
 
15.11.2019 14:28:44
5.39 MB
15.11.2019 14:28:44
4.89 MB
15.11.2019 14:28:44
12.92 MB
Решение за определяне на изпълнител
15.11.2019 14:28:44
176 от 15.11.2019
 
Договор No.Д-173/10.12.2019
Обособена позиция
11.12.2019 14:33:46
1
Предмет на договора
11.12.2019 14:33:46
„Доставка на зимни и летни автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура”
Договор тип
11.12.2019 14:33:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.12.2019 14:33:46
Д-173 от 10.12.2019
948783/11.12.2019
11.12.2019 14:33:46
0.33 MB
11.12.2019 14:33:46
0.05 MB
11.12.2019 14:33:46
0.04 MB
Стойност на договора
11.12.2019 14:33:46
BGN, 136 475.50, 20.00, 163 770.60
Срок за изпълнение
11.12.2019 14:33:46
 
12 месеца
Изпълнител
11.12.2019 14:33:46
ДИАНА ООД
Промени в условията на договора
26.05.2020 13:43:21
978857/26.05.2020
Уведомление на АОП за изпълнен договор
26.01.2024 09:56:16
24-00-218 от 26.01.2024
1046710/25.01.2024