ОП Ид.No
1330
Обект на поръчката
20.09.2019 13:50:39
Строителство
Предмет на поръчката
20.09.2019 13:50:39
Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Основен ремонт на път ІІІ-49/О.п. Разград-Кубрат/-ж.п. гара Разград-/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607 с дължине 4,607км
Ред за провеждане
20.09.2019 13:50:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.09.2019 13:50:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.09.2019 13:50:39
5 от 17.09.2019
20.09.2019 13:50:39
0.47 MB
Обявление/Публична покана
20.09.2019 13:50:39
от 17.09.2019
20.09.2019 13:50:39
0.87 MB
Документация
20.09.2019 13:50:39
 
Номер на преписка в АОП
20.09.2019 13:50:39
00044-2019-0100
Срок за получаване на офертите
20.09.2019 13:50:39
24.10.2019 17:30
Решение за класиране
18.11.2019 13:15:13
 
18.11.2019 13:15:13
0.15 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.09.2019 13:50:39
 
28.10.2019 09:43:04
0.35 MB
31.10.2019 14:09:05
0
01.11.2019 09:22:45
0.01 MB
18.11.2019 13:15:13
0.18 MB
18.11.2019 13:15:13
0.26 MB
18.11.2019 13:15:13
0.41 MB
27.11.2019 12:55:53
0.04 MB
 
Договор No.Д-5/11.12.2019
Обособена позиция
13.12.2019 14:49:18
1
Предмет на договора
13.12.2019 14:49:18
Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Основен ремонт на път ІІІ-49/О.п. Разград-Кубрат/-ж.п. гара Разград-/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607 с дължине 4,607км
Договор тип
13.12.2019 14:49:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
13.12.2019 14:49:18
0.72 MB
Договор
13.12.2019 14:49:18
Д-5 от 11.12.2019
13.12.2019 14:49:18
3.59 MB
Стойност на договора
13.12.2019 14:49:18
BGN, 2 352 072.72, 20.00, 2 822 487.26
Изпълнител
13.12.2019 14:49:18
Строймонтаж ЕАД