ОП Ид.No
1331
Обект на поръчката
27.09.2019 10:42:44
Услуга
Предмет на поръчката
27.09.2019 10:42:44
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово
Ред за провеждане
27.09.2019 10:42:44
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.09.2019 10:42:44
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.09.2019 10:42:44
8 от 24.09.2019
27.09.2019 11:37:28
0.02 MB
Обявление/Публична покана
27.09.2019 10:42:44
 
Документация
27.09.2019 10:42:44
 
Разяснения по документация за участие
27.09.2019 10:42:44
 
Номер на преписка в АОП
27.09.2019 10:42:44
00044-2019-0104
Срок за получаване на офертите
27.09.2019 10:42:44
29.10.2019 09:45
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.09.2019 10:42:44
 
Съобщение за отваряне на ценови предложения