ОП Ид.No
1332
Обект на поръчката
25.09.2019 13:13:46
Строителство
Предмет на поръчката
25.09.2019 13:13:46
Ремонт на сграда на РПС Луковит към ОПУ Ловеч.
Ред за провеждане
25.09.2019 13:13:46
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2019 13:13:46
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.09.2019 13:13:46
Решение №РД-11-68 от 25.09.2019
Обявление/Публична покана
25.09.2019 13:13:46
Обявление 24-00-243 от 25.09.2019
Документация
25.09.2019 13:13:46
 
Номер на преписка в АОП
25.09.2019 13:13:46
00044-2019-0105
Срок за получаване на офертите
25.09.2019 13:13:46
04.11.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2019 13:13:46
 
12.11.2019 11:00:35
1.09 MB
12.11.2019 11:00:35
1.06 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.11.2019 17:14:07
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.11.2019 15:18:48
 
27.11.2019 15:18:48
1.58 MB
27.11.2019 15:18:48
0.93 MB
27.11.2019 15:18:48
4.63 MB
Решение за класиране
27.11.2019 15:18:48
РД-11-104 от 27.11.2019
27.11.2019 15:18:48
0.82 MB
 
Договор No.№РД-37-3 /18.12.2019
Обособена позиция
09.01.2020 10:49:49
1
Предмет на договора
09.01.2020 10:49:49
Ремонт на сграда на РПС Луковит към ОПУ Ловеч.
Договор тип
09.01.2020 10:49:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2020 10:49:49
№РД-37-3 от 18.12.2019
Стойност на договора
09.01.2020 10:49:49
BGN, 22 439.25, 20.00, 26 927.10
Срок за изпълнение
09.01.2020 10:49:49
18.01.2020
Изпълнител
09.01.2020 10:49:49
ЕТ Мони-8 Методи Георгиев
Уведомление на АОП за сключен договор
09.01.2020 11:40:26
24-00-322 от 30.12.2019
Състояние на договора
09.01.2020 10:49:49
В изпълнение
Основание за приключване на договора
09.01.2020 10:49:49
Обявление за приключил договор