ОП Ид.No
1340
Обект на поръчката
10.10.2019 12:15:41
Услуга
Предмет на поръчката
10.10.2019 12:15:41
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Ямбол
Ред за провеждане
10.10.2019 12:15:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.10.2019 12:15:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.10.2019 12:15:41
Решение-1 от 07.10.2019
Обявление/Публична покана
10.10.2019 12:15:41
от 07.10.2019
Документация
10.10.2019 12:15:41
 
Номер на преписка в АОП
10.10.2019 12:15:41
00044-2019-0110
Срок за получаване на офертите
10.10.2019 12:15:41
18.11.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.11.2019 16:11:53
Протокол №1 от 25.11.2019
25.11.2019 16:11:53
2.21 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
10.10.2019 12:15:41
Протокол 1 от 25.11.2019
25.11.2019 15:54:18
2.21 MB
12.12.2019 15:01:12
2.48 MB
12.12.2019 15:01:12
1.22 MB
Решение за класиране
12.12.2019 15:01:12
Решение №Решение -2 от 11.12.2019
12.12.2019 15:01:12
0.65 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.12.2019 14:25:54
 
 
Договор No.Д-1/09.01.2020
Обособена позиция
13.01.2020 10:59:10
1
Предмет на договора
13.01.2020 10:59:10
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Ямбол
Договор тип
13.01.2020 10:59:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
13.01.2020 10:59:10
24-00-8 от 10.01.2020
Договор
13.01.2020 10:59:10
Д-1 от 09.01.2020
Договор за възлагане на обществена поръчка
Стойност на договора
13.01.2020 10:59:10
BGN, 26 000.00, 20.00, 31 200.00
Срок за изпълнение
13.01.2020 10:59:10
09.01.2022
Изпълнител
13.01.2020 10:59:10
203988747, ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол
Дата на приключване
13.01.2020 10:59:10
09.01.2022
Основание за приключване на договора
13.01.2020 10:59:10
Изтичане срока на договора