ОП Ид.No
1346
Обект на поръчката
14.10.2019 14:49:05
Строителство
Предмет на поръчката
14.10.2019 14:49:05
Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Микре към ОПУ Ловеч
Ред за провеждане
14.10.2019 14:49:05
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.10.2019 14:49:05
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.10.2019 14:49:05
РД-11-77 от 14.10.2019
14.10.2019 14:49:05
2.05 MB
Обявление/Публична покана
14.10.2019 14:49:05
24-00-256 от 14.10.2019
Документация
14.10.2019 14:49:05
 
Номер на преписка в АОП
14.10.2019 14:49:05
00044-2019-0115
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.10.2019 14:49:05
 
03.12.2019 16:54:16
2.42 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.12.2019 15:50:19
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.01.2020 10:45:49
 
09.01.2020 10:45:49
2.37 MB
09.01.2020 10:45:49
1.23 MB
09.01.2020 10:45:49
6.5 MB
Решение за класиране
09.01.2020 10:45:49
№РД-11-4 от 09.01.2020
09.01.2020 10:45:49
0.76 MB
 
Договор No.РД-37-2/25.02.2020
Обособена позиция
24.03.2020 14:11:55
1
Предмет на договора
24.03.2020 14:11:55
Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Микре към ОПУ Ловеч
Договор тип
24.03.2020 14:11:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.03.2020 14:11:55
РД-37-2 от 25.02.2020
Стойност на договора
24.03.2020 14:11:55
BGN, 14 926.05, 20.00, 17 911.26
Срок за изпълнение
24.03.2020 14:11:55
25.03.2020
Уведомление на АОП за сключен договор
24.03.2020 14:11:55
24-00-52 от 20.03.2020
Основание за приключване на договора
24.03.2020 14:11:55
Обявление за приключване на договор